HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: GIÁO TRÌNH Các BÀI ĐỌC THÊM

Friday, May 1, 20203:34 PM(View: 708)

THÍCH THÔNG TRIỆT: 

CÁC BÀI ĐỌC THÊM

Khóa Thiền Căn Bản

Bài Đọc Thêm Số 1

KỸ THUẬT THỰC HÀNH                         Trang  03

KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG         Trang  10

KHÔNG DÁN NHÃN                               Trang  12

CHÚ Ý TRỐNG RỔNG                             Trang  13


Bài Đọc Thêm Số 2

HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN      Trang 21

       

Bài Đọc Thêm Số 3

HỆ THẦN KINH TỰ QUẢN                      Trang  44

Bài Đọc Thêm Số 4

KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ                      Trang  43

KINH TRUNG BỘ 131 KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ    Trang  61

KINH TRUNG BỘ 133 KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN

NHỨT DẠ HIỀN GIẢ                                                 Trang  65


__________________________________

THÍCH THÔNG TRIỆT: 

CÁC BÀI ĐỌC THÊM

Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 1

Bài Đọc Thêm Số 1

BÁT NHà                                             Trang  03

Bài Đọc Thêm Số 2

NHẬN THỨC                                         Trang  16

     Bản đồ Nhận Thức                          Trang  27

Bài Đọc Thêm Số 3

CHÂN LÝ QUY ƯỚC                               Trang  32

Bài Đọc Thêm Số 4

NHƯ THỰC

TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY     Trang  43

Giải thích thêm về BIẾT NHƯ THỰC    Trang  52

Bài Đọc Thêm Số 5

THUẬT NGỮ THIỀN                             Trang  64

  1.    NIỆM                                        Trang  65
  2.    CHÁNH NIỆM                           Trang  73
  3.    CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC        Trang  81

__________________________________

THÍCH THÔNG TRIỆT: 

CÁC BÀI ĐỌC THÊM

Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, February 17, 2021(View: 1358)
Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ ... không quán tưởng ... không quán hành ... không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
Thursday, June 18, 2020(View: 1804)
Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các Khóa Thiền Trung Cấp Bát Nhã, chúng tôi đều có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của việc soạn Bài Đọc Thêm này là chúng tôi nhắm hệ thống hóa bài giảng có thứ lớp và làm sáng tỏ thêm bài giảng. Thiền sinh sẽ có đủ tư liệu liên hệ đến bài giảng, giúp cho việc thực hành lời dạy của Phật và Tổ được tốt hơn: không lo ngại ghi chú thiếu, hoặc hiểu sai bài học. Nay nhận thấy những Bài Đọc Thêm này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài đã học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm.
Friday, May 8, 2020(View: 1771)
Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các Khóa Thiền Trung Cấp Bát Nhã, chúng tôi đều có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của việc soạn Bài Đọc Thêm này là chúng tôi nhắm hệ thống hóa bài giảng có thứ lớp và làm sáng tỏ thêm bài giảng. Thiền sinh sẽ có đủ tư liệu liên hệ đến bài giảng, giúp cho việc thực hành lời dạy của Phật và Tổ được tốt hơn: không lo ngại ghi chú thiếu, hoặc hiểu sai bài học. Nay nhận thấy những Bài Đọc Thêm này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài đã học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm.
Wednesday, May 6, 2020(View: 1968)
Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các Khóa Thiền Trung Cấp Bát Nhã, chúng tôi đều có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của việc soạn Bài Đọc Thêm này là chúng tôi nhắm hệ thống hóa bài giảng có thứ lớp và làm sáng tỏ thêm bài giảng. Thiền sinh sẽ có đủ tư liệu liên hệ đến bài giảng, giúp cho việc thực hành lời dạy của Phật và Tổ được tốt hơn: không lo ngại ghi chú thiếu, hoặc hiểu sai bài học. Nay nhận thấy những Bài Đọc Thêm này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài đã học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm.
Thursday, February 16, 2012(View: 28202)
Các Bài Đọc Thêm Năm 2011: Hệ Thần Kinh Tự Quản và Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.
Friday, July 16, 2010(View: 16871)
Mục tiêu dạy Thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hướng dẫn người tu đạt được tâm Phật, tức tâm tathà qua phương thức KHÔNG LỜI. Muốn hiển thị (unfold) đạo không lời, Tổ đưa ra thí dụ về mẫu chuyện hỏi đáp giữa hai thầy trò, với mục đích nhắm giúp người tu nhận ra tác dụng thâm sâu của Nhận Thức Biết Không Lời qua phương thức chỉ bày tác dụng của Vô tâm.
Saturday, June 12, 2010(View: 31328)
Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánh là tiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được.
Thursday, April 22, 2010(View: 21044)
Lời mở đầu Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các lớp Thiền Căn Bản, chúng tôi luôn luôn có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của Bài Đọc Thêm là chúng tôi nhắm giúp thiền sinh có thêm kiến thức về bài giảng. Nay nhận thấy những bài này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm, còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. Thầy Thích Thông Triệt
1,541,493