HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD016- Tuệ Chiếu: Phương Thức Thực Hành Qua Bài Bát Nhã Tâm Kinh

Wednesday, August 5, 202012:52 PM(View: 4761)

Phương Thức Thực Hành
Qua Bài Bát Nhã Tâm Kinh

 Phuong Thuc Thuc Hanh qua Bai BatNhaTamKinh

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Skt: Mahāprajñāpāramitāhridaya-sūtra: The Perfect Illumination of Heart Sermon; cũng gọi là Bát Nhã Tâm Kinh: Skt: Prajñāhridaya sūtra

Là một bản văn rất ngắn, gồm 262 chữ Trung quốc, do ngài Huyền Trang dịch từ bản gốc bằng tiếng Sanskrit vào năm 649. Tại Nhật, bản kinh tối cổ này được lưu trữ tại chùa Hōryū-ji, Yamoto từ năm 609. Bản kinh ngắn này thường được tụng đọc vào mọi thời khóa tu tập trong nhiều các tông phái Phật giáo Phát Triển.

Kinh này mô tả Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) đã lấy những lời chỉ bảo của đức Phật phủ nhận vạn pháp, và làm cho ý thức không còn đối tượng để tánh giác được có mặt. Mục đích của nó là tẩy sạch mọi dấu vết ảo giác của ngũ uẩn (pañca khandhā), thập nhị xứ (dvādasāyatanāni: the twelve sense spheres), thập bát giới (aṭṭhādasadhātuyo: the eighteen elements) (lục căn, lục trần, lục thức), thập nhị nhân duyên, bốn chân lý, và cuối cùng cả “trí” lẫn “đắc” (Wisdom and gain), để làm cho tâm thoát khỏi nhị nguyên; đưa tâm trở về trạng thái tĩnh lặng của chính nó. Đây là trạng thái Không đã nội tại trong nhận thức hay trạng thái Tâm Vô Tướng, Vô Nguyện. Nó cũng chính là trạng thái Niết bàn. Từ trên cơ sở này, tiềm năng giác ngộ mới có điều kiện biểu lộ đầy đủ, phiền não và khổ đau mới thực sự chấm dứt, giải thoát mới trở thành hiện thực. Vì lẽ khi tâm phàm tục đã thoát khỏi mọi ý niệm hai bên, tâm tự nó cũng sẽ biến dạng mà họp lại thành một thể thống nhất trong bản tánh thanh tịnh của chính nó. Đây là sự chứng đạo hay sự đạt được giác ngộ (realization of Truth or attainment of Enlightenment).

Ở đây chúng ta không có ý diển giải lại bài kinh theo kiểu hàn lâm hay truyền thống mà chỉ muốn tìm ra những phương thức thực hành đem lại kết quả thiết thực cho chúng ta là những thiền sinh mới bắt đầu trên con đường tu tập.

căn cơ còn yếu nên chúng ta sẽ tránh không sử dụng những khái niệm trừu tượng như tánh không, tướng không, chân như, niết bàn… Trước khi vào bài kinh chúng ta cần ôn lại 3 đặc tính hay tam pháp ấn của thế giới hiện tượng đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thật ra 3 đặc tính này là 3 cách nhìn khác nhau về thế giới hiện tượng.

-          Về mặt thời gian thì mọi hiện tượng sẽ thay đổi theo thời gian theo tiến trình sinh trụ hoại diệt hay sanh già bệnh chết gọi là vô thường.

-          Về mặt không gian thì mọi hiện tượng luôn luôn chuyển động không ngừng và biến dịch theo tương quan nhân quả mà không theo ý muốn của ai cả nên gọi là khổ hay bất toại nguyện.

-          Về mặt cấu tạo thì mọi hiện tượng đều do nhiều duyên hay nhiều điều kiện tạo thành. Không có 1 duyên hay 1 điều kiện nào là chủ thể hay cốt lõi xuyên suốt nên gọi là vô ngã. Mỗi nhân và duyên trong một lúc có thể là nhân và duyên chủ động (dominant) nhưng cũng chỉ là nhất thời. Ở đây ngay cả nguyện lực tái sanh của các vị Lạt ma hay Bồ tát cũng bị tác động bởi nhân và duyên nên sự tái sinh trở lại cũng dễ bị trắc trở như chuyện của Ngài Ban Thiền Lạt Ma Gendun Choekyi Nyima xảy ra năm 1995. Thời Đức Phật thì không có chủ trương tái sanh trở lại.

Do đó, khi nhắc đến một đặc tính của tam pháp ấn nên hiểu là gồm luôn hai đặc tính còn lại.

Trở lại bài kinh ở 2 đoạn đầu, từ “Quán Tự Tại… cho đến … diệc phục như thị”. Đoạn văn này dạy cho chúng ta cách thoát khổ. Khi bị hỏi bất chợt làm sao để thoát khổ; đôi khi chúng ta sẽ trả lời dần lân hay lòng vòng như là phải tu theo Đức Phật, tu thiền, tu theo Tứ Niệm Xứ, tu theo bát chánh đạo… Ngay đoạn mở đầu của bài kinh Bát Nhã, chư Tổ đã xác định rõ ràng muốn thoát khổ thì phải xem xét 5 uẩn. Đây chính là con đường độc nhất để thoát khổ mà 5 anh em Ngài Kiều Trần Như đã nghe và chứng ngộ qua bài Kinh Vô Ngã Tướng do Đức Phật đã giảng giải trong vườn nai. Sau này, khi giảng cho các Tỳ kheo gồm đủ mọi căn cơ khác nhau, Đức Phật dạy cách thực hành Tứ Niệm Xứ cũng là phương thức xem xét 5 uẩn mà thôi. Chính 5 uẩn làm ngăn che khả năng thấy rõ sự thật (nên cũng được gọi là 5 ấm) khiến chúng ta khổ và luân hồi triền miên. Chúng ta chỉ cần tin theo lời Phật và chư Tổ; nương theo trí tuệ đó và không còn cố chấp cho thân tâm (5 uẩn) này là TA, của TA hay chính là TA nữa. Theo kinh Vô Ngã Tướng hay Tứ Niệm Xứ thì cả 5 uẩn này đều là Không đồng nghĩa với đặc tánh vô ngã, vô thường và khổ. Tất cả đều do điều kiện (duyên) mà có và tất cả luôn biến hoại, xung độtsanh diệt. Nếu chấp “có TA” vào một trong 5 uẩn thì phải “có TA” sanh diệt theo chúng.

Tóm lại ở đoạn đầu của Kinh, hể còn một chút hơi hướng TA, của TA hay chính là TA nào trong 5 uẩn thì phải khổ và bị tái sanh là điều hiển nhiên. Đây cũng là thước đo mức độ thoát khổ của chúng ta.

Thứ hai, muốn thoát khổ thì phải luôn nhìn vào 5 uẩn chứ không thể nương nhờ hay cầu nguyện một ai cả; đây chính là con đường độc nhất đưa đến thoát khổ. Câu thần chú ở bước này là phải luôn tự nhắc nhở là không có TA, của TA hay chính là TA trong bất cứ 1 uẩn nào cả. Đây cũng có thể gọi là phương pháp tu nhanh và thực tiển vì chúng ta làm theo lời dạy của bậc giác ngộ cũng tương tự như khi chúng ta học và áp dụng những phát minh hay khám phá của các nhà bác học vào trong cuộc sống vậy. Chúng ta không cần phải mất thời gian khám phá hay phát minh lại.

Ở đoạn 3, bắt đầu từ “Xá Lợi Tử… cho đến tam miệu tam bồ đề.” Đoạn này quan trọng nhất là câu “thị chư pháp không tướng”. Các đoạn sau chỉ là kết quả hay đặc tính mà thôi. Vậy làm sao giải mã được cái gì không có tướng thì mới tìm ra phương thức tu tập được. Chúng ta đều thuộc thế giới hiện tượng nghĩa là đều có tướng nên khi hỏi cái gì không tướng thì dễ đưa đến bế tắc và thường dễ bị rơi vào các cạm bẩy của các khái niệm trừu tượng.

Ở lớp Thiền căn bản chúng ta đều được học bài 3 sắc thái biết: Biết của Ý căn/ Trí năng, Ý thức và Tánh giác. Tánh giác hay cái biết không lời là cái biết mà không có hiện tướng dù vẫn còn sử dụng giác quan. Nó không phải là cái thức sanh diệt của 5 uẩn. Cái thức sanh diệt chỉ có mặt khi có đối tượng trong khi cái biết của tánh giác tức là cái biết không lời dù có hay không có đối tượng đều biết và có mặt thường trực. Chính nhờ cái biết không sanh diệt (nhận thức không lời) này các vị chứng ngộ mới có thể nhìn xuyên suốt các kiếp luân hồi (túc mạng minh).

Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã giảng đến các tánh biết này cho ngài Anan như sau: “Đức Thế Tôn co duỗi cánh tay, nắm mở bàn tay, phóng quang hai bên tả hữu; đầu ngài Anan có lay động theo sự phóng quang của Đức Phật, nhưng tánh thấy vẫn không hề lay động, thay đổi.

Phật vạch rõ tánh nghe thường hằng của ta luôn luôn tồn tại, không gián đoạn theo âm thanh ngoại cảnh, Đức Phật lại cho đánh chuông để khai ngộ, nhưng ngài Anan chỉ nhận là nghe khi chuông ngân còn phát tiếng, và hết nghe khi chuông im lặng.”

Đến các lớp trung cấp chúng ta được học về nhận thức biết không lời và bản đồ nhận thức1. Nhận thức biết không lời chính là cái không tướngnhận thức biết này hoàn toàn trống rỗng, không tư duy, khái niệm, không phản ứng, không phán đoán, không quyết định. Đây chính là chỗ không thể nghĩ bàn, ngoài phạm vi lý luận. Nhận thức biết không lời chính là bổn lai vô nhất vật mà Lục Tổ nói đến. Là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh. Là cái vô tâmthiền sư Suzuki dạy cho đệ tử: “Trong "thấy, nghe, nghĩ, biết" theo thường tình thế gian đều có lời, tức hữu tâm. Đây là sự biểu lộ những sắc thái của tâm thức (mental consciousness). Thí dụ, đang thấy, tất nhiên có cái thấy, và đây là vì có cái không thấy (the not-seeing); như vậy chính cái thấy là của vô tâm. Đang nghe, chính là có cái đang nghe, và đây là vì có cái không nghe (the not-hearing). Như vậy, chính cái nghe là của vô tâm. Đang nhớ (remembering), chính là có cái đang không nhớ (the not-remembering). Như vậy, chính cái đang nhớ là của vô tâm. Đang làm, tất nhiên có cái đang làm, và cái làm này thực ra là không làm; cái đang làm chính là của vô tâm. Cho nên, ta nói thấy, nghe, nhớ, nhận ra, tất cả đều là của vô tâm. Trong Thiền tông cũng gọi là cái không biết nó khác với cái không biết của thế tục vì nó chính là cái biết không hiện tướng do hoàn toàn không lời, không khởi niệm.

Tóm lại đoạn này giới thiệu đến nhận thức biết không lời chính là cái không tướng không sanh diệt, không nhơ sạch, không thêm bớt và vắng bặt mọi khái niệm của 5 uẩn, 6 căn, 6 trần …v.v. Như vậy, nương theo đoạn kinh này chúng ta tìm được phương thức thực hành rốt ráo là nhắm đạt đến chỗ không lời, không khái niệm. Trong dòng thiền Tánh Không có kỹ thuật thực hành “Không Nói” gồm 7 bước2: từ biết có lời, đến thầm nhận biết, tỉnh thức biết và nhận thức biết không lời.

Đoạn 4, bắt đầu từ “Cố tri Bát Nhãchân thật bất hư.” Đoạn này cho ta câu thần chú đưa đến hoàn toàn thoát khổ là luôn tự nhận biết “nhận thức biết không lời” tức là cố tri Bát Nhã. Thực hành bước đầu bằng cách gợi ý hay khởi ý “không nói” cho đến khi thành lập được nhận thức gợi lên trạng thái không nói. Nghĩa là thiền sinh thực hành cho đến khi nhận biết đang ở yên trong trạng thái không nói thường trực mà không cần phải làm thêm gì nữa. Vì trạng thái này chính là trạng thái yên lặng và vốn tự đầy đủ của chính nó (vô nguyện, vô tác.)

KIẾN TÁNH

Như nước “gặp” nước,

Như cây trong rừng cùng với rừng,

Niệm biết hoàn toàngặp” chính nó.

Cả hai không khác:

Không đồng cũng không dị,

Không đến cũng không đi.

Như người họa sĩ

Vẽ một bức tranh,

Đứng trong tranh

ngắm nhìn:

Tranh trong tranh,

Kiến Tánh!

(Thơ Hòa Thượng Thích Thông Triệt, Lớp Trung cấp I Bát Nhã, 12/12/1999)


Đoạn cuối cùng giúp cho những hành giả nếu chưa nắm bắt được phương thức tu tập qua bài kinh vẫn có được câu thần chú “yết đế…tát bà ha” để giúp tâm bớt vọng đọng gọi là phương thức dùng đơn niệm biết có lời để dừng những suy nghĩ về quá khứ, hiện tạivị lai giúp tâm bớt dao động, sợ hãi, buồn lo.

Kết lại, bài Bát Nhã Tâm Kinh giúp cho hành giả biết được phương thức thực hành đưa đến thoát khổ thực sự đó chính là luôn nhìn bằng tuệ giác vào 5 uẩn không còn lầm chấp 5 uẩn gồm sắc thọ tưởng hành thức là TA, hay của TA, hay chính là TA nữa. Không cầu xin hay nương tựa ai mà phải tự lực một cách nhiệt tâm, chánh niệmsáng suốt. Thần chúbước đầu này chính là luôn tự nhắc nhở: Đây không phải là TA, của TA, chính là TA.

Câu thần chú đưa đến rốt ráo chính là ‘Cố tri Bát Nhã” nghĩa là nhận thức gợi lên trạng thái không nói rồi an trú trong trạng thái không nói. Trạng thái này vốn dĩ không có tên nên muốn gọi sao cũng được.

Cuối cùng là câu thần chú “Yết đế, yết đế… tát bà ha” làm quà tặng cho những người chưa thực hành được 2 bước trên cũng có chút lợi lạc khi đọc bài kinh Bát Nhã này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Xin hồi hướng công đức đến khắp tất cả,

Thành phố Orange, tháng 4 năm 2020

Tuệ Chiếu

Chú thích:

1Bản đồ nhận thức gồm:

1.       Nhận thức ngữ nghĩa (semantic cognition)
2.       Nhận thức thủ tục (procedural cognition)
3.       Nhận thức tình tiết (episodic cognition)
4.       Nhận thức gợi lên (evocative cognition)

27 bước: 7 bước an trú trong Tâm Tathā (Kỹ thuật thực hành)

 

 

 

 

 

Reader's Comment
Wednesday, May 17, 20231:46 PM
Guest
Ai có thuộc lòng Bát Nhã Tâm kinh và thực hành 7 bước an trú trong Tâm Tathā
thì mới thấy bài này thật đặc biệt. Tri ân anh Tuệ Chiếu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Monday, May 29, 20233:30 PM(View: 21)
Muốn Tâm minh trong việc tu hành. Nhất định phải “Tham Thiền Nhập Định “. Muốn vậy phải điều Tâm thật tịnh. TỨC, phải điều cho thật mịn màng.
Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 327)
Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của Tăng Ni và các Thiền sinh. Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”. Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.
Tuesday, May 23, 20239:30 AM(View: 142)
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Sunday, May 21, 20238:57 PM(View: 90)
Không đâu linh hiển bằng đây: Bên trong não bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta-bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Tuesday, May 16, 20234:30 PM(View: 104)
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Monday, May 15, 20238:43 AM(View: 142)
Thân cát bụi trở về cát bụi. Hết duyên rồi, tàn rụi còn chi. Nội Tạng ! xin hãy hiến đi! Cứu người sống lại, còn chi thân mình!
Thursday, May 11, 202312:09 AM(View: 321)
Cầu cho tất cả chúng sanh. Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu. Thân tâm thoát khỏi ngục tù. Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Saturday, May 6, 20237:19 PM(View: 228)
Diệu kỳ cái thú Độc Cư. Trầm trong cõi tịnh, như như, bình bình. Một mình, một cõi, nín thinh. Nín thinh đến lúc lộ hình Tâm Đăng...
Wednesday, May 3, 202310:43 AM(View: 162)
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Monday, May 1, 20238:11 AM(View: 161)
Bơ vơ như những nhánh cây. Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành. Nhánh cây trơ trọi một mình. Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Sunday, April 30, 20239:34 PM(View: 116)
Già ơi! Già hởi già ơi! Sống vui cho trọn tuổi đời đáng yêu. Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi!
Monday, April 24, 20236:24 PM(View: 225)
Dẫu rằng vọng tưởng thấp cao Chân tâm tĩnh lặng trước sau "như là" Thấy đời trọn vẹn "như là" Không thêm, không bớt mới là tu tâm
Tuesday, April 18, 202311:29 AM(View: 308)
VÔ THƯỜNG chợt đến ai biết được. Hôm qua cười nói nay liệt tê. Duyên nghiệp đeo mang giàu nghèo KHỔ. Chấp NGÃ muôn đời vẫn cứ mê.
Sunday, April 16, 20231:29 PM(View: 175)
Tôi đang hưởng thú cô đơn. Giữa phố thị, mà như sơn cước miền. Đó là cô đơn Tâm Thiền. Chính tôi tự tạo một miền cô đơn!
Sunday, April 16, 20231:24 PM(View: 125)
Trường Sơn là dảy núi thiêng. Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non. Suối tuông róc rách reo dòn. Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh.
Sunday, April 16, 202312:08 PM(View: 211)
Đừng tìm hạnh phúc trong vật chất. Đừng tìm hạnh phúc nơi người thương. Vì mình sẽ mất trong một thoáng. Ta quay về nương tựa trong Ta.
Sunday, April 9, 20235:05 PM(View: 194)
Cuộc đời tựa áng mây trôi. Buồn thương chi lắm man man ưu sầu. Thôi thì đất rộng trời cao. Thong dong tự tại an vui tháng ngày!
Sunday, April 9, 20232:42 PM(View: 192)
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ? Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi ! Đem vàng trải hết khắp nơi Ta sẽ bán lại tức thời một khi Ngài Cấp Cô Độc tức thì Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Sunday, April 2, 20237:31 AM(View: 191)
Đố ai thấy được thằng TÔI. Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu? Thằng TÔI có không: sắc, màu? Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Wednesday, March 29, 20239:36 AM(View: 310)
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Sunday, March 26, 20237:17 PM(View: 255)
Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con. Lúc đang ngồi Thiền con ở bên Thầy. Tỉnh Thức con đem vào cuộc sống. Thực hành theo mỗi bước chân đi.
Sunday, March 26, 20237:04 PM(View: 317)
Quán mở cửa sớm tinh sương. Nhà sư hành cước lỡ đường vào ăn. Bà già chủ quán hỏi rằng: Ba thời tâm điểm, Thầy ăn thời nào?
Wednesday, March 22, 20233:22 PM(View: 290)
Đây Kỳ Viên tịnh xá. Là Vườn ngài cấp cô độc. Nắng trời cao đẹp quá. Cúng dường chư Phật và chư tăng.
Sunday, March 19, 202312:41 PM(View: 365)
Lão mang “TÁM TÁM” trên lưng. Xin cho Lão được “tự mừng tuổi “ nghe. Lão hứa, Lão sẽ nín khe. Chỉ đọc nho nhỏ cho nghe bài này.
Sunday, March 12, 202311:52 AM(View: 363)
Sớm nào tôi cũng Điểm Tâm. Một viên Tĩnh Tọa, ướp sâm Không lời. Thêm sâm Không Ý, tuyệt vời. Giúp cho Não Bộ một trời tịnh yên.
Saturday, March 11, 20238:15 PM(View: 282)
Dã tràng em ơi, mơ gì trên biển? Trong cát vàng xây hạnh phúc bình yên. Em đâu biết sóng rì rào, êm dịu. Vẫn cuốn trôi đi hạnh phúc tròn đầy.
Wednesday, March 8, 20239:21 PM(View: 431)
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Wednesday, March 8, 202310:09 AM(View: 315)
Phật ở trong tâm của mọi người. Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời. Vô minh che khuất, nên ô nhiễm. Phật đành mai một. Mãi luân hồi !
Sunday, March 5, 20239:04 PM(View: 515)
Thân cát bụi trả về cát bụi. Thần thức đi theo nghiệp trả vay. Hãy tu mau cho nghiệp bớt dầy. Ngày ra đi, lòng đầy thanh thản!
Thursday, March 2, 20231:18 PM(View: 557)
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Wednesday, March 1, 20238:13 AM(View: 223)
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Sunday, February 26, 20233:46 PM(View: 207)
Men này, có chất Không Lời. Khi men đã thấm, cái “Tôi” cũng tàn. Men này là của Phật ban. Đến nay đã hơn hai ngàn rưởi năm.
Saturday, February 25, 20233:26 PM(View: 238)
Anh sẽ đưa em về xứ lạ. Em bàng hoàng chẳng biết nơi đâu. Vì nơi đây chẳng mang tên tuổi. Nhưng quả thật còn quá nhiệm mầu.
Wednesday, February 22, 202311:15 AM(View: 335)
Cho và Nhận là vòng tròn Nhân Quả. Thế gian này đâu chỉ riêng ta. Lẽ nào vay mà không có trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Monday, February 20, 202310:40 PM(View: 255)
Monday, February 20, 20237:50 PM(View: 206)
Tuesday, February 14, 20232:41 PM(View: 348)
Vô Thường luôn ở bên ta, Vô Thường thắm thiết như là bạn thân. Vô Thường nhắc nhở ân cần, Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !
Saturday, February 11, 20233:31 PM(View: 276)
Ta thiền cùng trăng về. Bây giờ và ở đây. An trụ trong không lời, Tuyệt vời từng phút giây.
Wednesday, February 8, 202311:06 AM(View: 438)
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,- Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.- Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.- Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Monday, February 6, 20238:12 PM(View: 245)
Ý biết pháp trần là có chân tâm Quán tiền trán, cái biết không lời Niệm đến rồi đi, không phê bình Biết như vậy là có chân tâm
Sunday, February 5, 20236:18 PM(View: 218)
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng Còn cho rằng, vui sướng Tâm này Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Wednesday, February 1, 20237:38 AM(View: 317)
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tuesday, January 31, 20237:50 PM(View: 312)
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Tuesday, January 31, 20239:41 AM(View: 248)
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Monday, January 30, 20236:55 PM(View: 491)
PRECUNEUS và KÝ ỨC: Một nén hương kính Thầy - Minh Tuyền
Sunday, January 29, 20235:42 PM(View: 208)
Người ơi, hãy vổ tay ca Bài ca không Nhớ, bài ca Quên đời Bài ca sắc diện sáng ngời Thong dong, tự tại một trời thênh tha
Sunday, January 29, 20231:49 PM(View: 339)
Nhạc Thiền: CHI RỒI CŨNG QUA - Nhạc: Võ Tá Hân Thơ- Thích Nhất Hạnh & Thích Tánh Tuệ -Trình bày: Như Hà- Tâm Chiếu
Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 255)
NHỚ là chất “Dính” vô cùng, Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN, NHỚ là loại thích lênh đênh, Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.,
Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 316)
Và rồi, sẽ thấy tánh không Chân như ở chỗ tánh không đây mà ... Biết cái hiện tại, đang là ... Cố công tìm kiếm không ra được gì,
Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 329)
Tâm đời thường lang thang Quá khứ như mây ngàn Giăng ngang trên đầu núi Hết hợp rồi đến tan.
Tuesday, January 17, 20235:21 PM(View: 243)
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý. Thầy ơi! Xuân Biết!
Tuesday, January 17, 20238:13 AM(View: 215)
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi Chúc hết thiền sinh, khắp trời Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!! Dù pháo Xuân nổ đùng đùng Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 276)
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 366)
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở Năm mới về phước cỡ đủ vừa Dư ăn dư mặc còn thừa Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
Tuesday, January 10, 202312:42 PM(View: 237)
Năm cũ có thiên tai, ngheò khổ đến thế nào, con người vẫn hy vọng năm mới sẽ hạnh phúc no ấm hơn. Bởi thế mùa Xuân đồng nghĩa với Hy vọng, Tình yêu và Hạnh phúc. Tôi yêu mùa Xuân vì mùa Xuân mang lại cho tôi tất cả những thứ ấy, mà bạc tiền hay danh vọng không bán được cho tôi.
Tuesday, January 10, 20239:14 AM(View: 311)
Phật pháp rộng lớn sâu thâm Thấy ra khuyết điểm cái Tâm của mình Bấy giờ, nào biết phân minh Trải qua nghịch nạn thất kinh cả đời
Tuesday, January 3, 20233:18 PM(View: 290)
Đối với người Phật Tử hết lòng tu giải thoát, điều thiết yếu căn bản là cần thiết lập một nhận định rõ ràng về mục đích, phương pháp, và thước đo của người tu theo Đạo Phật.
Monday, January 2, 20238:20 AM(View: 244)
Bài thơ viết ngày đầu năm “TẾT TÂY”, kính tặng tròn năm bạn bè Bao nhiêu phiền lụy “cho de” Niềm vui thì giữ, khỏe re tâm mình !!!
Monday, January 2, 20238:17 AM(View: 379)
Khi Đông qua, lại đón XUÂN về Cầu Phúc Lộc tròn đủ phủ phê Quý Mão 23, đời an lạc Xã hội thanh bình, người hết mê.
Sunday, January 1, 20237:57 AM(View: 260)
Thursday, December 29, 20228:29 AM(View: 474)
KÍNH CHÚC: Chư tôn đức Tăng ni Tánh Không Quý Huynh đệ khắp các Đạo tràng Tánh Không Quý tác giả trên Diễn Đàn Cùng Nhau Tu học: NĂM MỚI 2023 Thân Tâm thường An Lạc
Wednesday, December 28, 202211:22 AM(View: 269)
Chào năm cũ, hân hoan mừng Xuân mới Tự dặn lòng sống tỉnh thức mỗi ngày Sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại Đón mùa Xuân tươi thắm những nhành mai
Tuesday, December 27, 202210:37 PM(View: 270)
Ngoái nhìn lại trong Thiền Đường Tỷ, Huynh, Muội thân thương vô cùng Ngày Lễ Thầy đều cùng chung Cố dẹp mọi chuyện, để cùng về đây
Tuesday, December 27, 20226:07 PM(View: 354)
BÀI HỌC QUÉT LÁ - Thơ: Diệu Nhân (ĐT Tánh Không Saccamento) - Lời Cổ Nhạc và Trình bày: Tâm Minh (Marc Giang) (ĐT Tánh Không Toulouse, France) -. Cổ nhạc Nam Bộ - điệu Trăng Thu Dạ Khúc
Monday, December 19, 20228:56 PM(View: 305)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, December 19, 20229:26 AM(View: 234)
Monday, December 19, 20228:53 AM(View: 274)
Đê đầu vọng bái Ân Sư Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay Ơn Thầy mang nặng đôi vai Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”
Tuesday, December 13, 20226:50 AM(View: 283)
Tuesday, December 13, 20226:30 AM(View: 534)
Monday, December 12, 202212:57 PM(View: 339)
Sunday, December 11, 20226:26 AM(View: 289)
TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ:
Tuesday, December 6, 20226:24 PM(View: 427)
Lý thuyết Ba Bộ Óc của ông MacLean là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong ngành khoa học não bộ với những hệ quả sâu sắc hướng dẫn chúng ta nghiên cứu thêm để biết được thế nào là sự hoạt động lý tưởng của bộ óc và của con người....
Tuesday, December 6, 20228:51 AM(View: 275)
Giờ biết trầm luân hay giải thoát Đều do tu tập sáu căn này, Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý Không dính sáu trần mới thật hay.
Monday, December 5, 20227:56 AM(View: 289)
Khách qua đò, cùng “Già” quỳ xuống Chắp tay hướng, về phía xa xa Đồng ép cạn đôi dòng dư lệ Nhỏ xuống thành thơ, khóc tiễn Ông !!!
Tuesday, November 29, 202211:52 AM(View: 265)
Huynh đệ ơi ! Xin tất cả Tống Biệt hết những cặn bã quá dơ Trong Não, lũy kiếp đến giờ Tống tất cả, cho hết dơ bạn nhá !!!
Monday, November 28, 20227:24 AM(View: 300)
Học lại lớp Căn bản lần thứ hai, con mới nhận ra rằng có những điều mình cứ ngỡ rằng đã biết, nhưng khi nghe lại vẫn thấm thía và ý nghĩa vô cùng. Giờ con mới hiểu vì sao Cô đã nghe Thầy giảng về Thiền Căn bản 26 lần không chán.
Thursday, November 24, 20227:27 AM(View: 476)
Wednesday, November 23, 20228:35 PM(View: 400)
Sunday, November 20, 20221:36 AM(View: 393)
Gà Lôi ! tội nghiệp dường bao ! Nghiệp chi mà phải sanh vào Gà Lôi ? Cúi xin cầu nguyện đất trời Làm sao xui khiến người đời thôi ăn !!!
Monday, November 14, 20224:27 PM(View: 305)
Trần gian là biển khổ Không bám-víu si-mê! Hình tướng đều vô ngã Không chấp lời khen chê..! Vô thường nơi cõi tạm Chẳng có gì trường tồn Không đam-mê vật-chất! Sống thanh-tịnh tốt hơn.,,
Thursday, November 10, 202210:37 AM(View: 433)
Thế kỷ thứ 6 - Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi Thế kỷ thứ 9 - Thiền phái Vô Ngôn Thông
Wednesday, November 9, 202210:30 AM(View: 318)
Thân này thật quá mong manh Kiếp người như sợi chỉ mành treo chuông Mong sao có người tỏ tường Thấy “Cài TĨNH LẶNG”, chỉ đường đi nhanh !
Tuesday, November 8, 20221:36 PM(View: 426)
BIÊN KHÀO: Thử Tìm hiểu Thiền Tông Việt Nam Bài 1/4: PHẬT GIÁO VÀ THIỀN THỜI CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM H.L. Trần Văn Đạt
Friday, November 4, 202212:40 PM(View: 381)
Các bạn ơi, các bạn nào chưa từng chơi "game” Tâm Linh như tôi, hãy bước vào cuộc hành trình này nếu nhận thấy có nhu cầu thoát khổ về thân, tâm, hoặc có nhu cầu giác ngộ, tu tập để phát huy trí tuệ tâm linh hay có nhu cầu giải thoát, khi sống thì sống an nhiên tự tại và khi ra đi thì cũng tự tại mà ra đi, các bạn cần những “game” này. ...
Friday, November 4, 202212:32 PM(View: 284)
Tu thiền tâm giác ngộ Xả bỏ tham, sân, si! Biết cuộc đời giả tạm Không vướng mắc sầu bi!
Wednesday, November 2, 202210:45 AM(View: 449)
Phật pháp là gì? Là dạy cho ta không còn so sánh phân biệt giữa đây và đó, giữa ta và người, giữa yêu và ghét, đẹp và xấu, được và mất, v.v...
Tuesday, November 1, 20228:30 PM(View: 435)
Bước chân vào học lớp Thiền rồi Như thực Tâm Như và Tâm đời Có học mới thấy mình tội lỗi Có học mới biết mình Tâm đời
Monday, October 31, 20221:18 AM(View: 386)
Khi thành người VÔ DANH TIỂU TỐT Ta sẽ hốt một đống Kim Cương Trong Tâm ta, ai nào có tường “ Sự tĩnh lặng miên trường mãi mãi”
69,256