HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD017- Thơ Không Lạc: THẦY TÔI

Tuesday, August 11, 20203:17 PM(View: 1128)
THẦY TÔI
                                                                                                                   Kính dâng Giác Linh Thầy
DD017 ThayToi
Một dáng đi, thong dong tự tại
Một nụ cười, vô ngại vô ưu
Thầy tôi, một vị Thiền Sư
Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời
 
Người đi đứng như lời dạy bảo
Tiếng nói cười như chỗ độ đời
Kinh ! Người không nói một lời
Mà như nghe cả vạn lời Tâm kinh
 
Mang hạt giống Tánh Không Thiền Pháp
Vân trình gieo khắp nẽo năm châu
Võn vẹn chỉ có một câu :
Bí kíp” Không Nói”, nhiệm mầu lắm thay !
 
Nay Người đã xum vầy cõi Phật
Chốn Niết bàn, bệ kiến Như Lai
Chúng thiền sinh, ở dưới này
Tiếp tục “Không Nói”, ngày ngày định Tâm
 
Lũ chúng con, đê đầu kính bái
Tưởng nhớ Thầy, trải tấm lòng son
Nguyện ôm pháp học cho tròn
Tánh Không Thiền Pháp quyện tròn chư TÂM !
                                   
                                        Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,684