HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Kinh Tương Ưng Bộ

Sunday, September 13, 202011:37 PM(View: 1872)
Kinh Tương Ưng Bộ
(Samyutta Nikāya)
Mục lục Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) hiện có 67 mục, gồm 224 tiểu mục.

Bấm số 393 -508

Tập I - Thiên Có Kệ
393. Chương Một -Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Cây Lau
394. Phẩm Vườn Hoan Hỷ
395. Phẩm Kiếm
396. Phẩm Quần Tiên
397. Phẩm Thiêu Cháy
398. Phẩm Già
399. Phẩm Thắng
400. Phẩm Đoạn
401. Chương Hai - Tương Ưng Thiên Tử Phẩm Thứ Nhất
402. Phẩm Cấp Cô Độc
403. Phẩm Các Ngoại Đạo
404. Chương Ba - Tương Ưng Kosala Phẩm Thứ Nhất
405. Phẩm Thứ Hai
406. Phẩm Thứ Ba
407. Chương Bốn - Tương Ưng Ác Ma Phẩm Thứ Nhất
408. Phẩm Thứ Hai (Hòn Đá)
409. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh)
410. Chương Năm - Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
411. Chương Sáu - Tương Ưng Phạm Thiên Phẩm Thứ Nhất
412. Phẩm Thứ Hai Sanamkumàra - Thường Đồng tử
413. Chương Bảy - Tương Ưng Bà La Môn Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất
414. Phẩm Cư Sĩ
415. Chương Tám - Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
416. Chương Chín - Tương Ưng Rừng
417. Chương Mười - Tương Ưng Dạ Xoa
418. Chương Mười Một - Tương Ưng Sakka Phẩm Thứ Nhất
419. Phẩm Thứ Hai
420. Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh)

Tập II - Thiên Nhân Duyên
421. Chương Một - Tương Ưng Nhân Duyên Phẩm Phật Đà
422. Phẩm Đồ Ăn
423. Phẩm Mười Lực
424. Phẩm Kalàra - Vị Sát Đế Lỵ
425. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm
426. Phẩm Cây
427. Đại Phẩm Thứ Bảy
428. Đại Phẩm Thứ Bảy- (tt)
429. Phẩm Thứ Tám - Sa Môn, Bà La Môn
430. Trung Lược Phẩm
431. Chương Hai - Tương Ưng Minh Kiến
432. Chương Ba - Tương Ưng Giới - Phẩm Sai Biệt
433. Phẩm Thứ Hai- Bảy (Pháp) này
434. Phẩm Thứ Ba -Nghiệp Đạo
435. Chương Ba Phẩm Thứ Tư – Bốn
436. Chương Bốn - Tương Ưng Vô Thỉ - Phẩm Thứ Nhất
437. Phẩm Thứ Hai -Khốn cùng
438. Chương Năm - Tương Ưng Kassapa
439. Tương Ưng Kassapa (tt)
440. Chương Sáu - Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính Phẩm Thứ Nhất – khổ lụy
441. Phẩm Thứ Hai – Bình bát
442. Phẩm Thứ Ba – Phụ Nữ
443. Phẩm Thứ Tư - Cắt
444. Chương Bảy - Tương Ưng Rahula - Phẩm Thứ Nhất - mắt
445. Phẩm Thứ Hai -  Mắt
446. Chương Tám - Tương Ưng Lakkhana - Phẩm Thứ Nhất – đống xương
447. Phẩm Thứ Hai – Kẽ thông dâm bị chìm trong hố
448. Chương Chín - Tương Ưng Thí Dụ
449. Chương Mười - Tương Ưng Tỷ Kheo

Tập III - Thiên Uẩn
450. Chương Một - Tương Ưng Uẩn (1) 50 kinh căn bản
451. Tương Ưng Uẩn (2) Phẩm Vô Thường Phẩm Gánh Nặng
452. Tương Ưng Uẩn (3) Phẩm Không Phải Của Các Ông
453. B. 50 kinh ở giữa – Phẩm Tham Luyến
454. Tương Ưng Uẩn (4) II Pham A La Hán
455. Tương Ưng Uẩn (6) P Những Gì Được Ăn
456. Tương Ưng Uẩn (7) Phẩm Trưởng Lão
457. Tương Ưng Uẩn (8) Phẩm Hoa
458. Tương Ưng Uẩn (9) C. 50 kinh sau – Phẩm Biên Tương Ưng Uẩn 10?
459. Tương Ưng Uẩn (11) - Phẩm Vô Minh, Phẩm Than Đỏ, Phẩm Kiến
460. Chương Hai - Tương Ưng Radha - Phẩm 1,2,3,4,5
461. Chương Ba - Tương Ưng Kiến – Phẩm 1,2,3,4,5
462. Chương Bốn - Tương Ưng Nhập - Tương Ưng Sanh - Tương Ưng Phiền Não - Chương Bảy - Tương Ưng Sàriputta - Tương Ưng Loài Rồng - Tương Ưng Kim Xí Điểu - Tương Ưng Càn-Thát-Bà - Tương Ưng Thần Mây - Tương Ưng Vacchagota - Tương Ưng Thiền

Tập IV - Thiên Sáu Xứ
463. Chương Một - Tương Ưng Sáu Xứ - 50 kinh thứ nhất - Phẩm Vô Thường - Phẩm Song Đôi
464. Phẩm Tất Cả - Phẩm Sanh Pháp - Phẩm Vô Thường
465. Phần  2 – 50 Kinh Thứ Hai -Phẩm Vô Minh - Phẩm Migajāla - Phẩm Bệnh
466. Phẩm Channa
467. Phẩm Từ Bỏ
468. Phần  3 - 50 Kinh Thứ Ba -Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách - Phẩm Thế Giới Dục Công Đức
469. Phẩm Gia Chủ
470. Phẩm Devadaha
471. Phần  4 - 50 Kinh Thứ Tư - Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết - Phẩm Biển
472. Phẩm Rắn Độc
473. Chương Hai - Tương Ưng Thọ Phẩm Có Kệ
474. Tương Ưng Thọ Phẩm Sống Một Mình
475. Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn
476. Chương Ba - Tương Ưng Nữ Nhân - Phẩm Trung Lược - Phẩm Trung Lược - Phẩm Các Sức Mạnh
477. Chương Bốn - Tương Ưng Jambukhādaka
478. Chương Năm - Tương Ưng Sāmandaka
479. Chương Sáu - Tương Ưng Moggalāna
480. Chương Bảy - Tương Ưng Tâm
481. Chương Tám - Tương Ưng Thôn Trưởng P 1 - 10
482. Tương Ưng Thôn Trưởng Phẩm 11 - 13
483. Chương Chín - Tương Ưng Vô Vi - Phẩm Một: Thân Phẩm Hai
484. Chương Mười - Tương Ưng Không Thuyết – Ph 1-6
485. Tương Ưng Không Thuyết - Phẩm7 - 11

Tập V - Thiên Đại Phẩm
486. Chương Một - Tương Ưng Đạo - Phẩm Vô Minh - Phẩm Trú - Phẩm Tà Tánh
487. Phẩm Về Hạnh (Patipattivagga) - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
488. Phẩm Tầm Cầu (Esanavaggo) - Phẩm Bộc Lưu
489. Chương Hai - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm Núi - Phẩm Về Bệnh - Phẩm Udāyi
490. Phẩm Triền Cái - Phẩm Chuyển Luân
491. Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi
492. Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra –phẩm 7- 18 - Phẩm Đoạn Diệt - Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật (Nhiếp phục tham) - Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh(Nhiếp phục tham) - Phẩm Tầm Cầu (Nhiếp phục tham) - Phẩm Bộc Lưu
493. Chương Ba - Tương Ưng Niệm Xứ - Phẩm Ambapāli - Phẩm Nālanda
494. Phẩm Giới Trú - Phẩm Chưa Từng Được Nghe - Phẩm Bất Tử - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
495. Chương Bốn - Tương Ưng Căn - Phẩm Thanh Tịnh - Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo) - Phẩm Sáu Căn - Phẩm Lạc Căn
496. Phẩm Về Già - Phẩm Thứ Sáu - Phẩm Giác Phần - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu -Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
497. Chương Năm - Tương Ưng Chánh Cần - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
498. Chương Sáu - Tương Ưng Lực - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Sức Mạnh (Viễn Ly) - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Lực - Phẩm Tầm Cầu -Phẩm Bộc Lưu
499. Chương Bảy - Tương Ưng Như Ý Túc - Phẩm Cāpāla - Phẩm Lầu Rung Chuyển - Phẩm Thứ Ba - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
500. Chương Tám - Tương Ưng Anuruddha - Phẩm Độc Cư - Phẩm Thứ Hai
501. Chương Chín - Tương Ưng Thiền - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
502. Chương Mười - Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra - Phẩm Một Pháp - Phẩm Thứ Hai
503. Chương Mười Một - Tương Ưng Dự Lưu – Phẩm Veludvār - Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua
504. Phẩm Saranāni - Phẩm Phước Đức Sung Mãn
505. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ - Phẩm Với Trí Tuệ - Phẩm Đại Trí Tuệ
506. Chương Mười Hai - Tương Ưng Sự Thật - Phẩm Định - Phẩm Chuyển Pháp Luân
507. Phẩm Kotigāma- Phẩm Rừng Simsapā- Phẩm Vực Thẳm
508. Phẩm Chứng Đạt - Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết - Phẩm Ít Người Từ Bỏ - Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết - Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn - Phẩm Năm Sanh Thú
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
69,256