HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Kinh Tương Ưng Bộ

  Sunday, September 13, 202011:37 PM(View: 289)
  Kinh Tương Ưng Bộ
  (Samyutta Nikāya)
  Mục lục Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) hiện có 67 mục, gồm 224 tiểu mục.

  Bấm số 393 -508

  Tập I - Thiên Có Kệ
  393. Chương Một -Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Cây Lau
  394. Phẩm Vườn Hoan Hỷ
  395. Phẩm Kiếm
  396. Phẩm Quần Tiên
  397. Phẩm Thiêu Cháy
  398. Phẩm Già
  399. Phẩm Thắng
  400. Phẩm Đoạn
  401. Chương Hai - Tương Ưng Thiên Tử Phẩm Thứ Nhất
  402. Phẩm Cấp Cô Độc
  403. Phẩm Các Ngoại Đạo
  404. Chương Ba - Tương Ưng Kosala Phẩm Thứ Nhất
  405. Phẩm Thứ Hai
  406. Phẩm Thứ Ba
  407. Chương Bốn - Tương Ưng Ác Ma Phẩm Thứ Nhất
  408. Phẩm Thứ Hai (Hòn Đá)
  409. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh)
  410. Chương Năm - Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
  411. Chương Sáu - Tương Ưng Phạm Thiên Phẩm Thứ Nhất
  412. Phẩm Thứ Hai Sanamkumàra - Thường Đồng tử
  413. Chương Bảy - Tương Ưng Bà La Môn Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất
  414. Phẩm Cư Sĩ
  415. Chương Tám - Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
  416. Chương Chín - Tương Ưng Rừng
  417. Chương Mười - Tương Ưng Dạ Xoa
  418. Chương Mười Một - Tương Ưng Sakka Phẩm Thứ Nhất
  419. Phẩm Thứ Hai
  420. Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh)

  Tập II - Thiên Nhân Duyên
  421. Chương Một - Tương Ưng Nhân Duyên Phẩm Phật Đà
  422. Phẩm Đồ Ăn
  423. Phẩm Mười Lực
  424. Phẩm Kalàra - Vị Sát Đế Lỵ
  425. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm
  426. Phẩm Cây
  427. Đại Phẩm Thứ Bảy
  428. Đại Phẩm Thứ Bảy- (tt)
  429. Phẩm Thứ Tám - Sa Môn, Bà La Môn
  430. Trung Lược Phẩm
  431. Chương Hai - Tương Ưng Minh Kiến
  432. Chương Ba - Tương Ưng Giới - Phẩm Sai Biệt
  433. Phẩm Thứ Hai- Bảy (Pháp) này
  434. Phẩm Thứ Ba -Nghiệp Đạo
  435. Chương Ba Phẩm Thứ Tư – Bốn
  436. Chương Bốn - Tương Ưng Vô Thỉ - Phẩm Thứ Nhất
  437. Phẩm Thứ Hai -Khốn cùng
  438. Chương Năm - Tương Ưng Kassapa
  439. Tương Ưng Kassapa (tt)
  440. Chương Sáu - Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính Phẩm Thứ Nhất – khổ lụy
  441. Phẩm Thứ Hai – Bình bát
  442. Phẩm Thứ Ba – Phụ Nữ
  443. Phẩm Thứ Tư - Cắt
  444. Chương Bảy - Tương Ưng Rahula - Phẩm Thứ Nhất - mắt
  445. Phẩm Thứ Hai -  Mắt
  446. Chương Tám - Tương Ưng Lakkhana - Phẩm Thứ Nhất – đống xương
  447. Phẩm Thứ Hai – Kẽ thông dâm bị chìm trong hố
  448. Chương Chín - Tương Ưng Thí Dụ
  449. Chương Mười - Tương Ưng Tỷ Kheo

  Tập III - Thiên Uẩn
  450. Chương Một - Tương Ưng Uẩn (1) 50 kinh căn bản
  451. Tương Ưng Uẩn (2) Phẩm Vô Thường Phẩm Gánh Nặng
  452. Tương Ưng Uẩn (3) Phẩm Không Phải Của Các Ông
  453. B. 50 kinh ở giữa – Phẩm Tham Luyến
  454. Tương Ưng Uẩn (4) II Pham A La Hán
  455. Tương Ưng Uẩn (6) P Những Gì Được Ăn
  456. Tương Ưng Uẩn (7) Phẩm Trưởng Lão
  457. Tương Ưng Uẩn (8) Phẩm Hoa
  458. Tương Ưng Uẩn (9) B. 50 kinh sau – Phẩm Biên Tương Ưng Uẩn 10?
  459. Tương Ưng Uẩn (11) Phẩm Vô Minh, Phẩm Than Đỏ, Phẩm Kiến
  460. Chương Hai - Tương Ưng Radha - Phẩm 1,2,3,4,5
  461. Chương Ba - Tương Ưng Kiến – Phẩm 1,2,3,4,5
  462. Chương Bốn - Tương Ưng Nhập-  Tương Ưng Sanh - Tương Ưng Phiền Não - Chương Bảy - Tương Ưng Sàriputta -  Tương Ưng Loài Rồng  - Tương Ưng Kim Xí Điểu - Tương Ưng Càn-Thát-Bà  - Tương Ưng Thần Mây  - Tương Ưng Vacchagota  - Tương Ưng Thiền

  Tập IV - Thiên Sáu Xứ
  463. Chương Một - Tương Ưng Sáu Xứ - 50 kinh thứ nhất - Phẩm Vô Thường - Phẩm Song Đôi
  464. Phẩm Tất Cả - Phẩm Sanh Pháp - Phẩm Vô Thường
  465. Phần  2 – 50 Kinh Thứ Hai -Phẩm Vô Minh - Phẩm Migajāla - Phẩm Bệnh
  466. Phẩm Channa
  467. Phẩm Từ Bỏ
  468. Phần  3 - 50 Kinh Thứ Ba -Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách - Phẩm Thế Giới Dục Công Đức
  469. Phẩm Gia Chủ
  470. Phẩm Devadaha
  471. Phần  4 - 50 Kinh Thứ Tư - Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết - Phẩm Biển
  472. Phẩm Rắn Độc
  473. Chương Hai - Tương Ưng Thọ Phẩm Có Kệ
  474. Tương Ưng Thọ Phẩm Sống Một Mình
  475. Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn
  476. Chương Ba - Tương Ưng Nữ Nhân - Phẩm Trung Lược - Phẩm Trung Lược - Phẩm Các Sức Mạnh
  477. Chương Bốn - Tương Ưng Jambukhādaka
  478. Chương Năm - Tương Ưng Sāmandaka
  479. Chương Sáu - Tương Ưng Moggalāna
  480. Chương Bảy - Tương Ưng Tâm
  481. Chương Tám - Tương Ưng Thôn Trưởng P 1 - 10
  482. Tương Ưng Thôn Trưởng Phẩm 11 - 13
  483. Chương Chín - Tương Ưng Vô Vi - Phẩm Một: Thân Phẩm Hai
  484. Chương Mười - Tương Ưng Không Thuyết – Ph 1-6
  485. Tương Ưng Không Thuyết - Phẩm7 - 11

  Tập V - Thiên Đại Phẩm
  486. Chương Một - Tương Ưng Đạo - Phẩm Vô Minh - Phẩm Trú - Phẩm Tà Tánh
  487. Phẩm Về Hạnh (Patipattivagga) - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
  488. Phẩm Tầm Cầu (Esanavaggo) - Phẩm Bộc Lưu
  489. Chương Hai - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm Núi - Phẩm Về Bệnh - Phẩm Udāyi
  490. Phẩm Triền Cái - Phẩm Chuyển Luân
  491. Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi
  492. Phẩm Hơi ThởHơi Thở Ra –phẩm 7- 18 - Phẩm Đoạn Diệt - Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật (Nhiếp phục tham) - Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh(Nhiếp phục tham) - Phẩm Tầm Cầu (Nhiếp phục tham) - Phẩm Bộc Lưu
  493. Chương Ba - Tương Ưng Niệm Xứ - Phẩm Ambapāli - Phẩm Nālanda
  494. Phẩm Giới Trú - Phẩm Chưa Từng Được Nghe - Phẩm Bất Tử - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
  495. Chương Bốn - Tương Ưng Căn - Phẩm Thanh Tịnh - Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo) - Phẩm Sáu Căn - Phẩm Lạc Căn
  496. Phẩm Về Già - Phẩm Thứ Sáu - Phẩm Giác Phần - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu -Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
  497. Chương Năm - Tương Ưng Chánh Cần - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
  498. Chương Sáu - Tương Ưng Lực - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Sức Mạnh (Viễn Ly) - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Lực - Phẩm Tầm Cầu -Phẩm Bộc Lưu
  499. Chương Bảy - Tương Ưng Như Ý Túc - Phẩm Cāpāla - Phẩm Lầu Rung Chuyển - Phẩm Thứ Ba - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
  500. Chương Tám - Tương Ưng Anuruddha - Phẩm Độc Cư - Phẩm Thứ Hai
  501. Chương Chín - Tương Ưng Thiền - Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết - Phẩm Không Phóng Dật - Phẩm Làm Việc Cần Sức Mạnh - Phẩm Tầm Cầu - Phẩm Bộc Lưu
  502. Chương Mười - Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra - Phẩm Một Pháp - Phẩm Thứ Hai
  503. Chương Mười Một - Tương Ưng Dự Lưu – Phẩm Veludvār - Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua
  504. Phẩm Saranāni - Phẩm Phước Đức Sung Mãn
  505. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ - Phẩm Với Trí Tuệ - Phẩm Đại Trí Tuệ
  506. Chương Mười Hai - Tương Ưng Sự Thật - Phẩm Định - Phẩm Chuyển Pháp Luân
  507. Phẩm Kotigāma- Phẩm Rừng Simsapā- Phẩm Vực Thẳm
  508. Phẩm Chứng Đạt - Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết - Phẩm Ít Người Từ Bỏ - Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết - Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn - Phẩm Năm Sanh Thú
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,243