HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NHỮNG LỜI PHẬT DẠY

  Friday, September 11, 202011:56 PM(View: 272)
  NHỮNG LỜI PHẬT DẠY
  Trích lục các bài giảng trong Kinh Điển Pali
  • Tì Khưu Bodhi biên soạngiới thiệu (2005)
  • Binh AnSon Việt dịch (2016)
  • Diệu Pháp Âm diễn đọc  (2016)

  Bấm số 613- 661
  613. Lời nói đầu - Giới thiệu tổng quát
  614. Nguồn gốc các bộ kinh Nikaya
  615. Chương 1- Kiếp nhân sinh
  616. Chương 1- Kiếp nhân sinh Trích lục 1
  617. Chương 1- Kiếp nhân sinh Trích lục 2
  618. C2 -Người đem ánh sáng – Dẫn nhập
  619. C2 -Người đem ánh sáng – Trích lục 1
  620. C2 -Người đem ánh sáng – Trích lục 2
  621. C2 -Người đem ánh sáng – Trích lục 3
  622. C2 -Người đem ánh sáng – Trích lục 4
  623. C2 -Người đem ánh sáng – Trích lục 5
  624. C3 -Tiếp cận giáo phápDẫn nhập
  625. C3 -Tiếp cận giáo pháp – Trích lục 1
  626. C3 -Tiếp cận giáo pháp – Trích lục 2
  627. C4 -Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này – Dẫn nhập
  628. C4 -Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này – Trich lục 1
  629. C4 -Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này – Trich lục 2
  630. C4 -Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này – Trich lục 3
  631. C4 -Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này – Trich lục 4
  632. C5 –Con đường đề tái sinh tốt đẹpDẫn nhập
  633. C5 –Con đường đề tái sinh tốt đẹp – Trích lục 1
  634. C5 –Con đường đề tái sinh tốt đẹp – Trích lục 2
  635. C5 –Con đường đề tái sinh tốt đẹp – Trích lục 3
  636. C6 – Quan kiến thâm sâu về thế giới– Dẫn nhập
  637. C6 – Quan kiến thâm sâu về thế giới – Trích lục 1
  638. C6 – Quan kiến thâm sâu về thế giới – Trích lục 2
  639. C6 – Quan kiến thâm sâu về thế giới – Trích lục 3
  640. C6 – Quan kiến thâm sâu về thế giới – Trích lục 4
  641. C7 - Con đường giải thoátDẫn Nhập
  642. C7 - Con đường giải thoát – Trích lục 1
  643. C7 - Con đường giải thoát – Trích lục 2
  644. C7 - Con đường giải thoát – Trích lục 3
  645. C8 - Tu tập tâm – Dẫn Nhập
  646. C8 - Tu tập tâm – Trích lục 1
  647. C8 - Tu tập tâm – Trích lục 2
  648. C8 - Tu tập tâm – Trích lục 3
  649. C8 - Tu tập tâm – Trích lục 4
  650. C9 - Chiếu sáng tuệ quangDẫn nhập
  651. C9 - Chiếu sáng tuệ quang – Trích lục 1
  652. C9 - Chiếu sáng tuệ quang – Trích lục 2
  653. C9 - Chiếu sáng tuệ quang – Trích lục 3
  654. C9 - Chiếu sáng tuệ quang – Trích lục 4
  655. C9 - Chiếu sáng tuệ quang – Trích lục 5
  656. C10-Các cấp độ thực chứng- Dẫn nhập
  657. C10-Các cấp độ thực chứng-Trích lục 1
  658. C10-Các cấp độ thực chứng-Trích lục 2
  659. C10-Các cấp độ thực chứng-Trích lục 3
  660. C10-Các cấp độ thực chứng-Trích lục 4
  661. Phần 5 Đấng Như Lai
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,673