HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  ĐỨC PHẬTPHẬT PHÁP

  Thursday, September 10, 202012:12 AM(View: 260)
  ĐỨC PHẬTPHẬT PHÁP
  Sách căn bản tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy
  • Đại Đức Narada Maha Thera, biên soạn (1980)
  • Phạm Kim Khánh Việt dịch, (1998)
  • Diệu Pháp Âm diễn đọc 

  Bấm số 662- 705
  662. Tiểu Sử Đại Đức Narada
  663. Lời Mở Đầu

  Phần I - ĐỨC PHẬT
  664. 01 Từ Đản Sanh Đến Xuất Gia
  665. 02 Chiến Đấu Để Thành Đạt Đạo Quả
  666. 03 Đạo Quả Phật
  667. 04 Sau Khi Thành Đạo
  668. 05 Cung Thỉnh Đức Phật Truyền Bá Giáo Pháp
  669. 06 Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên
  670. 07 Truyền Bá Giáo Pháp
  671. 08 Đức PhậtThân Quyến 1
  672. 09 Đức PhậtThân Quyến 2
  673. 10 Những Người Chống Đối Và Những Vị Đại Thí Chủ
  674. 11 Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa
  675. 12 Con Đường Hoằng Pháp
  676. 13 Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật
  677. 14 Đức Phật Nhập Đại Niết Bàn

  Phần II - PHẬT PHÁP
  678. 15 Phật Giáo Là Gì?
  679. 16 Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo
  680. 17 Bốn Chân Lý Thâm Diệu, Hay Tứ Diệu Đế
  681. 18 Nghiệp Báo
  682. 19 Nghiệp Là Gì?
  683. 20 Sự Báo Ứng Của Nghiệp
  684. 21 Tính Chất Của Nghiệp
  685. 22 Khởi Thủy Của Đời Sống Là Gì?
  686. 23 Đức PhậtVấn Đề Thần Linh Tạo Hóa
  687. 24 Do Đâu Tin Có Tái Sanh
  688. 25 Thập Nhị Nhân Duyên
  689. 26 Những Hình Thức Sanh Và Tử
  690. 27 Những Cảnh Giới
  691. 28 Hiện Tượng Tử Sanh
  692. 29 Cái Gì Đi Tái Sanh? - Lý Vô Ngã
  693. 30 Trách Nhiệm Tinh Thần
  694. 31 Nghiệp Chuyển Lên Và Nghiệp Chuyển Xuống
  695. 32 Nghiệp BáoTái Sanh Với Người Phương Tây
  696. 33 Niết Bàn
  697. 34 Đặc Tánh Của Niết Bàn
  698. 35 Con Đường Niết Bàn (I)
  699. 36 Con Đường Niết Bàn (Ii)
  700. 37 Chướng Ngại Tinh Thần
  701. 38 Con Đường Niết Bàn (Iii)
  702. 39 Phẩm Hạnh A-la-hán
  703. 40 Lý Tưởng Của Bồ Tát Hay Bồ Tát Đạo
  704. 41 Ba-la-mật
  705. 42 Tứ Vô Lượng Tâm
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,922