HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD046 Thuần Trí Tịnh: XÂY TƯỜNG

Saturday, October 3, 20207:56 PM(View: 712)

XÂY TƯỜNG

DD046 Thuần Trí Tinh XÂY TƯỜNG 

 Mỗi ngày xấp gạch xây tường

Để ngăn gió Vọng thổi luồng nhà ta

Hôm sau rảo bước nhìn ra

Bão giông thổi ngã tường ta xây rồi

 

Bao lần xây, cũng vậy thôi

Nhớ ra kinh dạy, tường xây  thiếu hồ

Bắt đầu từ đó thêm vô

Tường nay vững chắc, đứng yên giữa trời

 

Tọa thiền như xấp gạch thôi

Oai nghi bốn tướng, phải cần hành thêm

Từ lần Tâm sẽ lặng yên

Trí tuệ khai mở, biết đường về quê.

 

Thuần Trí Tịnh

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172