HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD054 VIDEO Tuệ Chiếu: CHƯỚNG NGẠI CƠ BẢN của THIỀN

  Wednesday, October 14, 20207:27 AM(View: 1367)

  Thiền sinh Giáo Thọ Tuệ Chiếu 
  trình bài đề tài
  CHƯỚNG NGẠI CƠ BẢN của THIỀN

  Đạo tràng Nam Cali thực hiện

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,212