HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD053 Thơ Tâm Như: VỀ NHÀ

  Wednesday, October 14, 202010:20 AM(View: 326)
  VỀ NHÀ
  DD053 Về Nhà
   
  Đêm qua trong giấc mơ vàng
  Gặp bậc tri thức em liền hỏi thăm
  Hỏi rằng nhà của em đâu?
  Người ơi xin chỉ, em đây muốn về
  Người rằng nhà chẳng đâu xa
  Không Thầy chỉ lối, đi về khó thay!
   
  Không trời, không nước, không mây
  Trăng sao không có, không người tới lui
  Không buồn mà cũng không vui
  Không Ta, không Pháp, không Thầy, không Kinh
   
  Em rằng từ thuở mẹ sinh
  Em đây lạc lối bụi hồng chẳng ra
  Người rằng nhà chẳng đâu xa
  Qua cầu KHÔNG NÓI em đây tới nhà
   
  Tới nhà còn cách rào thưa
  Dừng chân phủi hết bụi trần dính theo
  Em còn chặt hết dây leo
  CỬA KHÔNG em mới thong dong bước vào
   
  Vào nhà mở cửa nhìn ra
  Nhìn ra vạn pháp thấy là VẬY thôi.
   
  Tâm Như
   
   
                                                                                     
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,999