HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 4, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2301)

Sydney, Úc

Ngày thứ Bảy, 3 tháng 4. Giảng cho đại chúng với chủ đề: "Thiền và sức khỏe con người."

Khóa Thiền Căn Bản 65

- Học 7 ngày, từ ngày 4 đến 10 tháng 4.

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Học 7 ngày, từ ngày 11 đến 17 tháng 4.
- Ban tổ chức:
* Cô Minh Đạo, điện thoại: 02 97 02 17 95; Email: tamkhongk@hotmail.com
* Cô Minh Thường, điện thoại: 04 00 22 59 59; Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,676