HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 6, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2215)

Toulouse, Pháp

Khóa Thiền ngắn hạn cho người Pháp và Việt tại Toulouse

- Học 2 ngày, ngày 5 & 6 tháng 6.
- Ban tổ chức:
* Cô Minh Anh, điện thoại: 56 1443346; Email: hnhanh@hotmail.com

Paris, Pháp

Khóa Thiền Căn Bản 66

- Học 7 ngày, từ ngày 7 đến 12 tháng 6.

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Học 7 ngày, từ ngày 13 đến 18 tháng 6.

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 4

- Học 9 ngày, từ ngày 21 đến 29 tháng 6.
- Ban tổ chức:
* Cô Minh Y, điện thoại: 01 43 04 32 93; Email: vtranhong@free.fr

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,066