HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Danh sách các Đạo Tràng Tánh Không

  Friday, March 26, 201012:00 AM(View: 7971)

  LIÊN LẠC CÁC ĐẠO TRÀNG


  Danh sách Ban Điều Hành Hội và Đạo Tràng cập nhật ngày 28-07-2013

  1- Hội Trưởng TTK California: Tuệ Huy <khoato@yahoo.com>

  2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải <maigl72@yahoo.com>

  3- Trưởng Đạo Tràng San Jose: Hoằng Phương <hoangphuong1951@yahoo.com>

  4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải <chuongvphan@yahoo.com>

  5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính <ssao2@hotmail.com>

  6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu

   Hội Phó: Tâm Như <tamnhuttk@yahoo.com>

  7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú <tamdieuphu@gmail.com>

  8- Trưởng Nhóm TTK Florida: Minh Tịnh <minhtinh1957@yahoo.com>

  9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên <httvo@yahoo.com>

  10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ <phutien@hotmail.com>

  11- Trưởng Đạo tràng Paris: Minh Y <ytranhong@free.fr>

  12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh <hnhanh@hotmail.com>

  13- Trưởng Đạo Tràng Poitiers: Chân Ngọc <channgoc.tk@hotmail.fr>

  14-  Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm <spthanhtam@yahoo.de>

  15-  Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung <tanhkhongontario@gmail.com>

  16- Trưởng Đạo tràng Sydney: Minh Đạo <tamkhongk@hotmail.com>

  17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận <mbui@romandie.com>


  Văn phòng thường trực của Thầy Thiền Chủ:

  1) Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

  2) Tuệ Như : <ttl14@msn.com>

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Sunday, July 25, 2010(View: 5772)
  Đạo Tràng Oregon: Thành lập ngày: 22- 4- 2000
  Sunday, June 6, 2010(View: 5547)
  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.
  1,259,915