HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 11084)
  KHÓA BÁT NHÃ
  LỚP TRUNG CẤP 2:

  1- Tiến trình thành đạo của Đức Phật: khai triển tuần lễ thứ 4 và 5

  2- Khai triển nhận thức

  3- Lý thuyết về chân như

  4- Lý thuyết về Không

  5- Thực hành Thiền Huệ: mức độ Bát nhã: Chân như hay Không, bước 1- 2- 3

  6- Thực hành Thiền Định: Định niệm hít vào thở ra bước 4 và 5- Không nói bước 4 và 5.

  7- Lý duyên khởi

  8- Tứ diệu đế- Bát chánh đạo

  9- Khai triển ngũ uẩn

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 13755)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
  1,258,661