HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 7782)

  KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


  Lớp CAO CẤP 2:

  1- A Tì Đạt Ma

  2- Tâm trong đạo Phật

  3- Nhân tố đưa đến luân hồi sinh tử

  4- Ba khoa căn bản trong 2 hệ Phật giáo: uẩn - xứ - giới

  5- Căn

  6- Hữu vi pháp- Vô vi pháp

   

  Reader's Comment
  Friday, November 17, 201712:06 AM
  Guest
  Can bai giang khoa cao cap 2,3,4 cua ni su triet nhu
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 7957)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
  Saturday, June 5, 2010(View: 7352)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3
  Saturday, June 5, 2010(View: 10528)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1
  1,254,996