HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Trung Cấp Bát Nhã 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Wednesday, July 14, 201012:00 AM(View: 8137)

Khóa Thiền Trung Cấp Bát Nhã

Trắc Nghiệm


I) LÝ DUYÊN KHỞI:

1) Qúy vị hiểu như thế nào về qui luật biến dịch (viparinàmadhamma: the law of change
and transformation) trong lý Duyên Khởi ?

2) Xin dẫn chứng qui luật biến dịch xảy ra trong lãnh vực nào trong con người và trong
thiên nhiên, nói chung là trong vũ trụ ?

3) Ngoài “Sinh, Trụ, Hoại, Diệt, Trở thành” hay “Thành, Trụ, Hoại, Không”, quí vị có
nhận ra những ý nghĩa nào khác liên quan đến tác nhân biến dịch trong số các thuật
ngữ sau: sự tiến hóa (evolution), sự chuyển biến (transformation), sự biến đổi, biến
thể (modification), sự biến dạng, biến thể (variation).

4) Tại sao các pháp hữu vi đều nằm trong qui luật biến dịch ?

5) Chứng minh nguyên lý Tam Pháp Ấn lien quan đến Lý Duyên Khởi ?

6) Giải thích và cho thí dụ về qui luật tương quan nhân quả ?

7) Nếu thông suốt qui luật biến dịch, trong cuộc sống hằng ngày giá trị của qui luật biến
dịch đó, giúp ta như thế nào trên các mặt đời, đạo, và tâm linh ?

II) CÁC LOẠI TÂM TRONG ĐẠO PHẬT
:

1) Giải thíchcho biết trong đạo Phật có mấy loại tâm ?

2) Ví sao kinh Kim Cang phủ nhận tâm Ba Thời ?

3) Trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, ai là người đầu tiên đề cao Tâm Phật ?

4) Tâm khách quan thuộc loại tâm gì ? Làm sao thực hành để có tâm khách quan ?

III) PHẢN XẠ GIÁC QUAN VÀ PHẢN XẠ THỤ ĐỘNG:

1) Phản xạ giác quan là phản xạ thông qua thực hành thiền gì trong các loại thiền mà quí
vị đã học ?

2) Khi thực hành để tạo ra phản xạ giác quan, quí vị áp dụng chủ đề gì ? Xin giải thích
tác dụng của cách thực hành đó đối với thân, tâm, và trí huệ tâm linh ?

3) Khi thực hành thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi (ngồi chi), thuật ngữ Thiền xếp
cách thực hành đó thuộc loại gì ? Loại này có đưa đến bật lên tiềm năng giác ngộ
không ? Xin giải thích.

4) Vì sao mỗi tối trước khi đi ngũ, ta phải áp dụng thở “hai thì” trong 10 phút, rồi mới
ngủ ?

5) Vì sao từ 9 giờ đêm trở lên, ta không nên ngồi thiền với chủ đề trừu tượng ?

6) Vì sao khi lên các lớp Bát Nhã, ngồi thiềnđiều kiện bắt buộc ?

7) Phản xạ thụ động là thông qua tưởng tượng hay thông qua tánh thấy ?

8) Giải thích những sự khác nhau giữa 2 cách thực hành phản xả giác quan và phản xạ
thụ động ?


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7962)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
119,112