HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0302 Tuệ Vinh : TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

Saturday, December 4, 202110:01 AM(View: 542)

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

DD0302 Tuệ Vinh TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

THÀNH tâm đốt nén tâm hương

KÍNH cầu Tam Bảo mười phương ba đời

TƯỞNG Thầy, đệ tử khắp nơi

NIỆM tâm tu học nhớ lời Thầy khuyên!

ÂN Thầy, đệ tử thật hữu duyên

 trao chiêu thức thực hành Thiền

THÍCH tử: con nên theo pháp Phật 

THÔNG hiểu đạo màu phải tinh chuyên

TRIỆT ngộ đời là Vô thường, Khổ . . .

NĂM tháng không tu sẽ đảo điên

THỨ nữa Tánh giác cần Nhận thức

HAI hồ trong, đục sẽ Biết liền.

 

Con Tuệ Vinh.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
117,712