HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT THÍCH THÔNG TRIỆT: Giáo trình_Các bài đọc thêm: THÂM SÂUTHANH TỊNH CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT

Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 760)

THÂM SÂUTHANH TỊNH
CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "KHÔNG"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 

Thay TT thang 2-2013-1

 

 

 

Trong Phẩm VIII, Thanh Tịnh, (Tiểu Phẩm Bát Nhã, bản dịch của Edward Conze, tr. 143-146), nói về sự thanh tịnh của trí huệ Ba La Mật, sự dính mắc, và sự không dính mắc.

 

Trước hết là:

 

1. THÂM SÂUTRONG SẠCH CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT                                                                                                          

 

Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, thật khó tin đạt được trí huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu thực hành, thiếu thiện căn và ở trong tay người bạn xấu”.
 
Đức Phật:      “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Thật khó tin đạt được Trí Huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu thực hành, chỉ có căn lành mỏng (diminutive wholesome roots)khôn-dại (dull-witted), không quan tâm, ít học, có trí hạ tiện, chơi với bạn xấu, không ham học, không muốn thưa hỏi, và không thực hành thiện pháp”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, vậy làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật này được thâm sâu, khi nó khó đạt được tin tưởng trong nó như thế?”
 
Đức Phật:      “Sắc (form) không trói buộc cũng không mở thông, vì sắc không tự tánh. Điểm khởi đầu của tiến trình sắc (material process) trong quá khứ không trói buộc cũng không mở thông, vì điểm khởi đầu trong quá khứ của tiến trình sắc khôngtự tánh. Sự chấm dứt tiến trình sắc trong tương lai cũng không trói buộc hay cũng không mở thông, vì sự chấm dứt tiến trình sắc trong tương lai không tự tánh. Tiến trình sắc trong hiện tại cũng không tự tánh luôn, vì sự kiện của hiện tại không phải là phần tự tánh của sắc hiện tại [186]. Và như vậy, cái còn lại chỉ là các uẩn”.
 
Tu Bồ Đề:      “Thật khó, bạch Thế Tôn, thật quá sức khó (exceedlingly hard) để đạt được tin tưởng trong Trí Huệ Ba La Mật, nếu người ấy không được thực hành, không có trồng thiện căn, ở trong tay người bạn xấu, dưới sự thống trị của Ma vương, lười biếng, ít tinh tấn, bị cướp mất chánh niệm và ngu si”.
 
Đức Phật:      “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Vì sự thanh tịnh của sắc đồng nhất với sự thanh tịnh của quả, và sự thanh tịnh của quả đồng nhất với sự thanh tịnh của sắc. Như vậy, sự thanh tịnh của sắc và sự thanh tịnh của quả không hai, cũng không chia ra, không vỡ ra từng phần, hoặc cũng không cắt ra từng phần được. Nó là như vậy, thanh tịnh của sắc đến từ sự thanh tịnh của quả, và sự thanh tịnh của quả đến từ sự thanh tịnh của sắc. [187]. Và sự đồng nhất tồn lại như nhau giữa sắc thanh tịnh và toàn trí thanh tịnh (nhất thiết trí: all-knowledge)Cái như nhau này áp dụng cho các uẩn khác”.
 
Xá Lợi Phất: “Ồ ! Bạch Thế Tôn, thâm sâu thay Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh!”
 
Xá Lợi Phất: “Nguồn của giác ngộ là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Ánh sáng là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Không bị sanh là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Vô đắc là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không tự làm ra trở lại”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Có cái vô sanh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật, dù ở trong cõi dục hay trong cõi sắc hoặc cõi vô sắc”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Bạch Thế Tôn, làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy?”
 
Đức Phật:      “Sắc, và các uẩn khác. Tại sao?... Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không giúp đỡ cũng không gây trở ngại toàn trí (nhất thiết trí)”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không thu cũng không buông thả bất kỳ pháp nào”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Tu Bồ Đề:      “Thanh tịnh của sắc, v.v...  là do tự ngã thanh tịnh”.
 
Đức Phật:      “Vì nó là tuyệt đối thanh tịnh”. [189]
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, quả thanh tịnhtoàn trí (nhất thiết trí) thanh tịnh đều do tự ngã thanh tịnh”.
 
Thế Tôn:        “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, không có mặt của đắc và sự hợp nhất là do tự ngã thanh tịnh”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Vô biên của sắc, v.v..., là do tự ngã vô biên”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bồ tát hiểu biết như vậy, vị ấy có Trí Huệ Ba la mật”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của vị ấy”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, vả chăng Trí Huệ Ba La Mật này không đứng trên bờ bên này, cũng không đứng trên bờ bên kia, hoặc không đứng xiên chéo cả hai bờ”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật”. [190]
 
Tu Bồ Đề:      “Bồ tát còn xem điều đó [trí huệ] như là đối tượng của tri giác, bằng cách này vị ấy sẽ tách ra khỏi Trí Huệ Ba La Mật và đi ra xa khỏi Trí Huệ Ba La Mật”.
 

2. DÍNH MẮC

 

Đức Phật:      “Quả thật đúng như thế, Tu Bồ Đề. Vì danh và tướng cũng là nguồn cội của dính mắc”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, thật vi diệu, để thấy sự rộng lớn mà qua đó trí huệ Ba La Mật này được dạy kỹ lưỡng, được giải thích đầy đủ, tròn đầy không thiếu sót. Thế Tôn còn công bố những nguồn cội dính mắc đó nữa”.
 
Xá Lợi Phất: “Thưa Tôn Giả Tu Bồ Đề, những dính mắc này là gì?”
 
Tu Bồ Đề:      “Nếu ta nhận thấy rằng các uẩn là không (empty), rằng các pháp quá khứ là các pháp quá khứ, các pháp tương lai là các pháp tương lai, các pháp hiện tại là các pháp hiện tại. Đó là sự dính mắc. Nếu ta mang ý nghĩ cho rằng người nào đi theo Bồ tát thừa, người đó gây ra (begets) khối lớn công đức qua việc phát Bồ đề tâm [niệm giác ngộ] đầu tiên. Đó là sự dính mắc”.
 
Đế Thích (Sakra): “Thưa Thánh Tăng Tu Bồ Đề, bằng cách nào niệm giác ngộ [Bồ Đề tâm] trở thành nguồn cội dính mắc to lớn?”
 
Tu Bồ Đề:      “Ta trở thành dính mắc khi ta nhận thấy Bồ Đề tâm này như ‘đây là Bồ Đề tâm đầu tiên’, và nếu ta biến đổi nó thành hoàn toàn giác ngộ trong khi ta ý thức rằng mình đương làm như thế. Vì lẽ nó hoàn toàn không thể chuyển đổi bản chất bản tánh tư tưởng của ta bằng cách đó được. Do đó, ta nên giữ làm sao cho phù hợp với chân thực tại khi ta làm cho người khác thấy cái cao nhất, và làm cho họ tỉnh thức để họ đạt được giác ngộ tối thượng. [191]. Trong cách đó ta không làm hao mòn tự ngã của ta, và trong cách đó ta làm cho người khác tỉnh thức để chiến thắng cái cao nhất có sự thừa nhận của chư Phật. Và ta thành công trong sự buông bỏ tất cả điểm dính mắc đó”.
 
Đức Phật:      “Khéo thay ! Tu Bồ Đề, ông sẽ làm cho các Bồ tát nhận biết những điểm, dính mắc đó. Bây giờ ta sẽ công bố những dính mắc khác, tế nhị nhiều hơn. Lắng nghe cho kỹ và chú ý cho thật tốt. Ta sẽ vì các ông mà giảng dạy”.
 
Tu Bồ Đề:      “Lành thay, bạch Thế Tôn”.
 
Tôn GiảBồ Đề lắng nghe trong im lặng.
 
Đức Phật:      “Ở đây, này Tu Bồ Đề, thiện nam nhơn, thiện nữ nhơn đầy đủ đức tin, chú trọng đến Như Lai qua tướng. Nhưng, có bao nhiêu tướng có bấy nhiêu dính mắc. Vì lẽ từ tướng đưa đến dính mắc. Như thế vị ấy ý thức rằng vị ấy hoan hỷ trong tất cả pháp mà không ra khỏi chư Phật và chư Thế Tôn, quá khứ, tương lai, và hiện tại. Và sau khi vui mừng, vị ấy chuyển hết thiện căn vào giác ngộ tròn đầy (full enlightenment)Điều này được liên kết với hành vi hân hoan (jubilation). Tuy nhiên, thực ra chân tánh chư pháp không quá khứ, không tương lai, cũng không hiện tại; nó hoàn toàn nằm ngoài ba thời; và vì lý do đó nó không thể có khả năng bị biến đổi, không thể bị xem như là tướng, hay như đối tượng nương tựa, và nó không thể thấy được, cũng không nghe được, không cảm nhận được hoặc cũng không biết được”. [192]

 

3. KHÔNG DÍNH MẮC

 

Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn; sâu thay thực chất bản thể (essential original nature) chư pháp”.
 
Đức Phật:      “Vì nó cô lập”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, sâu thay thực chất bản thể Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì thể tánh (essential nature) của Trí Huệ Ba La Mậttrong sạchcô lập, do đó Trí Huệ Ba La Mậtthể tánh sâu”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, cô lậpthể tánh của Trí Huệ Ba La Mật. Con đảnh lễ Trí Huệ Ba LMật”.
 
Đức Phật:      “Chư pháp cũng cô lập trong thể tánh của chúng. Và cái cô lập của thể tánh chư pháp đồng nhất với Trí Huệ Ba La Mật. Vì Như Lai biết đầy đủ chư pháp là không làm ra”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, do đó có phải chư phápđặc tính không được biết đầy đủ bởi Như Lai chăng?”
 
Đức Phật:      “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư phápđặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư phápkhông tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả. [193]”      
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, sâu thay là Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Qua chiều sâu đó giống như qua không gian”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, khó lãnh hội thay là Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Vì không có gì không được biết đầy đủ bởi đấng giác ngộ”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì Trí Huệ Ba La Mật không phải là thứ gì mà tư tưởng phải biết, hay tư tưởng phải có lối vào”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, không có cái gì làm ra Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì không người làm có thể được hiểu rõ”.
(Asta. kinh Bát Nhã 8000 câu, tr. 145, bản dịch của Edward Conze)
 
Trong bộ Đại Bát Nhã (Mahāprajñāpāramitā) nói:
 
Tu Bồ Đề hỏi: “Làm thế nào Bồ Tát đạt được kiến thức về năm uẩn khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật?”
 
Phật nói:       “Bồ Tát đạt được kiến thức năm uẩn khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa do biết như thực (yathābhūtam ñaṇa) (1) tướng (characteristic marks) của năm uẩn là gì; (2) nguồn gốc của năm uẩn đến từ đâu và đi về đầu; (3) Chân Như của năm uẩn nghĩa là gì.
 
1. Sắc không có chắc chắn cùng tột; nó đầy vết nứt rạn và lỗ hổng; nó như bong bóng nước. Thọ như mụt nhọt; như mũi tên, khởi lẹ và biến dạng lẹ; như bọt nước, trôi nổi bồng bềnh; nó khởi khi có ba sự kết hợp của điều kiện. Tưởng như quáng nắng (mirage), không thực có suối nước trong đó; do khát ái mà khởi, và nó tự biểu lộ bằng lời dù không có thực chất gì trong đó. Hành như cây chuối, khi lột bỏ bẹ không còn lại gì cả. Thức Như Huyễn sự, nó có khi các nhân duyên được hòa hợp nhiều thứ khác nhau. Nó là sự thành lập tạm thời; như đám quân được huyễn sư tạo thấy đi trên đường; dù thấy chúng thật, kỳ thực không có thực.
 
2. Đối với sự sinh diệt của các uẩn, Bồ Tát biết như thực rằng chúng không từ đâu đến, dù thực sự chúng tự hiển lộ trước vị ấy; chúng không đi về đâu dù chúng khuất dạng khỏi tầm mắt, song trong các uẩn có cái hiện ra được biết như sự khởi lên của chúng hay sự diệt đi của chúng.
 
3. Sau hết, Bồ Tát biết như thực rằng có cái được biết là Chân Như của ngũ uẩn, nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, không tịnh, không nhiễm, không thất, không đắc; nó mãi mãi vẫn ở trong trạng thái Chân Như xa lìa hư vọng, xa lìa tất cả hình thái biến dị”. (Đại Bát Nhã, quyển 532, Chương 29, của Huyền Trang dịch)
 
Phật nói với Tu Bồ Đề: “Những nơi nào có hai tướng (nhị nguyên) là hữu sở đắc; những nơi nào không có hai tướng, là vô sở đắc. Khi mắt đối sắc, hay ý đối pháp là có hai tướng. Khi có giác để chứng đối Phật và người chứng, là có hai tướng. Pháp nào nương tựa nơi hai tướng là pháp hý luận, thuộc vào cõi hữu sở đắc.
 
Phi mắt, phi sắc, phi tai phi thanh, phi ý phi pháp, cho đến phi giác phi Phật; lìa hết thảy những hý luận như thế, đó là vô nhị, không hai. Đó là vô sở đắc”.
 
Tu Bồ đề hỏi:  “Phải chăng vì hữu sở đắc nên là vô sở đắc? Hay vì do vô sở đắc nên là vô sở đắc? ”
 
Phật nói:       “Không phải do hữu sở đắc nên là vô sở đắc. Cũng không do vô sở đắc nên là vô sở đắc. Nhưng vì hữu sở đắcvô sở đắc đều bình đẳng trong tự tánh nên gọi là vô sở đắc. Bồ Tát nên ân cần tu học trong bình đẳng tánh của hữu sở đắcvô sở đắc này. Bồ Tát khi học thế, gọi là học Bát Nhã Ba La Mật trong nghĩa vô sở đắc, lìa bỏ các sai lầm”.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 238)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 156)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 545)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 112)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 141)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
Tuesday, January 10, 20231:01 PM(View: 287)
Thực tại là “giống như Thực” , đồng thời là “giống như Huyễn”. Đó là Trung Đạo. Nói cách khác nữa: Thực tại là không phải hoàn toàn Thực, cũng không phải hoàn toàn Huyễn. Cũng có thể nói: “Cái Đang là” vừa là “Thực” vừa là “Huyễn”.
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 144)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 327)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 188)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 261)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 343)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 469)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 338)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 331)
Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 234)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 348)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 272)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 369)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 307)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 389)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 813)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 312)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
Monday, November 7, 20229:20 PM(View: 404)
Tỳ-khưu-ni lỗi lạc, vang danh bậc nhất về Đại Trí Tuệ trong Ni giới. Đó là nữ tôn giả Khema. Đặc biệt là Khema đã chứng quả Thánh cao thượng, chỉ sau một thời pháp của đức Phật, ngay khi bà còn là một hoàng phi cao sang quyền quý, chưa hề xuất gia, chưa hề quy y Tam Bảo, chưa phải là đệ tử của đức Phật Gotama.
Monday, November 7, 20227:29 AM(View: 404)
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo
Tuesday, November 1, 20228:22 PM(View: 992)
Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, chỉ bằng nhận thức khách quan mới có thể nhận biết được bản chất của thực tại. ...
Tuesday, November 1, 202210:45 AM(View: 1209)
Kinh Bāhiya là bài kinh Phật dạy liên hệ đến những chức năng bên trong cơ chế tánh giác gồm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm và nhận thức không lời.
Monday, October 31, 202211:01 AM(View: 401)
Das Leiden entsteht durch das Ursache und Wirkungsprinzip. Aus welcher Ursache entsteht das Leiden? Aus Ursache der Berührung.
Monday, October 24, 20223:06 PM(View: 860)
Phật giải thích: “Khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc ... Không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra”.
Sunday, October 23, 20224:01 PM(View: 462)
... con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Monday, October 17, 202212:03 PM(View: 575)
Thiền dạy ta thấy, chứ không dạy ta suy nghĩ. Vì thế, suy nghĩ luôn luôn đối nghịch với Thiền. Thiền là sản phẩm của thấy. Suy nghĩ là sản phẩm của tưởng tượng.
Monday, October 10, 20222:16 PM(View: 626)
... ý thức là cái biết có tính phúc trình hay biết công bố (declarative knowledge), còn tánh giác là cái biết có tính trầm lặng (reticentability) ...
Sunday, October 2, 20226:59 PM(View: 608)
Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian; đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta.
Saturday, October 1, 20224:42 PM(View: 558)
Der Buddha sagte, dass die Menschen so viel Tränen vergossen haben, so dass sie einen riesigen Ozean bilden könnten. Das Gelächter von zwei Geschwistern könnten aber nur zwei Regentonnen voll ausfüllen.
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 2395)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 699)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 591)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 553)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 669)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 498)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 677)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 557)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 601)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 719)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
173,712