HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0415 Tuệ Vinh Thơ: GIỖ THẦY THÍCH KHÔNG CHIẾU

Tuesday, September 6, 20224:24 PM(View: 368)
Giỗ Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU
 Tue Vinh THƠ Giỗ Thầy Thích Không Chiếu

Hôm nay ngày lễ Húy kỵ Thầy
Tỳ Kheo Không Chiếu hiện kiếp nầy
Tánh Không Thiền pháp luôn rao giảng
Không Nói chiêu Thầy ban đó đây.
Vì dân giúp nước trọn trung hiếu
Độ sinh tu luyện duyên đủ đầy
Đệ tử chúng con kính cầu nguyện
Giác linh Thầy, siêu độ trời Tây.
 
con Tuệ Vinh.
 
Slideshow memory book Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,943