HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0462 Không MInh: LÀM SAO AN TRỤ TÂM

Tuesday, December 6, 20228:51 AM(View: 144)

LÀM SAO AN TRỤ TÂM

DD0462 Không MInh LÀM SAO AN TRỤ TÂM 

Con nay phát tâm cầu Chánh Pháp

Xin được yên lành trụ Chân Tâm

Vì niệm lăng xăng khó tu tập

Cầu Phật ban pháp hàng phục Tâm!

 

Trong kinh Kim Cang ghi lại rằng:

Nếu người thiện nam hay thiện nữ

Muốn cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

Chẳng nên dấy tâm trụ sắc trần,

Chẳng nên dấy tâm trụ thinh trần,

Chẳng nên dấy tâm trụ hương trần,

Chẳng nên dấy tâm trụ vị trần,

Chẳng nên dấy tâm trụ xúc trần,

Cũng chẳng dấy tâm trụ pháp trần,

Tâm không chỗ trụ mà sanh kỳ tâm!

Lục Tổ nghe Ngũ Tổ giảng câu này,

Bỗng dưng phát ngộ thốt nên lời:

"Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh

Đâu ngờ tánh mình xưa nay đầy đủ tất cả

Đâu ngờ tánh mình xưa nay không sanh không diệt....."

 

Sáu căn không dính mắc sáu trần

Chỗ đó còn chi để ngại ngần

Hoát ngộ sáng bừng tâm tự biết

Chân Tâm đầy đủ tánh rõ ràng!

 

Bản lai diện mục là chỗ này

Bất sinh bất diệt cũng là đây

Thanh tịnh tịch liêu là chỗ ấy

Tích tắc Pháp thân đã tròn đầy!

 

Giờ biết trầm luân hay giải thoát

Đều do tu tập sáu căn này,

Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý

Không dính sáu trần mới thật hay.

 

Con nay cúi đầu xin đảnh Phật

Đức Thế Tôn Từ Phụ khai tâm

Pháp tu hiện tiền ngay trước mặt

Chỉ cần không dính (*) sẽ an tâm!

 Không Minh

(*) không dính với sáu trần

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,936