HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  03. Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo)

  Monday, May 13, 201312:00 AM(View: 23279)

  Track 3: Giảng cho Đại Chúng ở Dusseldorf (tiếp theo)


  Bài Giảng Cho Đại Chúng 
  tại Dusseldorf, Đức ngày 7 tháng 10 năm 2012 .
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, May 13, 2013(View: 26644)
  Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  Monday, May 13, 2013(View: 24291)
  Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
  Tuesday, June 11, 2013(View: 26317)
  Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23540)
  Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
  Wednesday, July 31, 2013(View: 21143)
  Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  1,259,915