HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  03. Chân Như

  Tuesday, May 21, 201312:00 AM(View: 24547)

  Track 3: Chân Như


  Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
   tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, USA từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2013.
  Chân thành cám ơn Chị Tâm Diệu Phú đã gởi các bài giảng này.
  Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
  Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

  Download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Friday, May 17, 2013(View: 26394)
  Track 1: Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2 từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2013 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, USA.
  Sunday, May 19, 2013(View: 27735)
  Track 2: Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2 từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2013 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, USA.
  Tuesday, May 21, 2013(View: 23572)
  Track 4: Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2 từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2013 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, USA.
  Tuesday, May 21, 2013(View: 26580)
  Track 5: Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 2 từ 11 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2013 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, USA.
  1,259,212