HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH THIỀN SINH Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện

Wednesday, December 21, 20167:55 PM(View: 8161)

DANH SÁCH THIỀN SINH 

Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện
Cập nhật: Mar 
29, 2017

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

2/4/ 2017

Tu Hạnh Xuất Gia

2/2-28/2

Khóa2 G Thọ Thiền Căn Bản  3/4-7/4

KhóaTu Nghiệp Thường Niên

8/4
-12/4

Bổ túc kiến thức PH-TH-KH-KC 

13/4-17/4

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

Từ ngày

 

Nội Trú

Đến ngày

01 

 

 Như Sương

Ngày 
TT  

 TuHanh
XuấtGia

 x

 Nữ

 Nam
Cali

13/4

 17/4

 02

 

 Uyễn Như

 

 

 

Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

Sacra -mento


8/4 


17/4 

03 

 

 Tiềm Như

 Ngày 
TT  

 x

 

 

 

 Nữ

 Pháp

31/1 

30/2

04 

 

Tâm Huệ 

 

 

 

 

 

 Nam

San Jose 

 1/2

 5/2

 05

 Liêu Tỷ

Tâm Minh 

Ngày 
TT   

Tùng an Cư 

 

 

 

 Nam

Hoa Thịnh Đốn 

4/2 

4/3 

 06

 Nguyễn Thanh Liêm

 Minh Chánh

Ngày 
TT  

 

GT Thien CB

 

 

Nam 

 Paris


2/4 

 
7/4

07 

Nguyễn Thị Nhật Thanh 

Như Thanh 

Ngày 
TT  

 

Dự Thính

 

 

Nữ 

Paris 

 
2/4


7/4 

 08

Lan Do

Thanh Ánh

Ngày 
TT

GT Thien CB

GT Thien CB

Nữ

Canada


1/4


12/4 

 09

 Trần Hồng Vụ

Quang Đạo 

Ngày 
TT 

 

Dự Thính 

Tu Nghiệp TN 

 

 Nam

Paris 


31/3 


12/4 

 10

Trần Hồng Yến 

 Minh Y

 Ngày 
TT

 

 Dự Thính

Tu Nghiệp TN 

 

Nữ 

Paris 


31/3


12/4 

 11

 Phương Trương

Tâm Phương 

Ngày 
TT 

 Tùng An Cư cuối tuần 

  Dự Thính

 

 

Nam 

 Nam Cali 

 

kHÔNG Nội Trú 2/4
3/4, 4/4, 7/4


12 

 

Hoàng Thường 

Ngày 
TT 

Tùng An Cư 2 tuần cuối th. 3 

 

 

 

Nữ 

Adelaide
Australia 

 
16/3

 
7/4/2017

 13

Đoàn Thế Định 

Quảng Đức An 

 Ngày 
TT 

Tùng An Cư cuối tuần Feb 

 

 

 

Nam 

Nam Cali 

 

Feb.: 4,5 +10,11,12 +18,19,20  +24,25,26 

14 

 Nguyễn 
 Hữu Hỉ 

Tâm Hỉ 

Ngày 
TT 

 

DT GT TCB 

 

 

Nam 

Paris  

28/3 

8/4/2017 

 15

 

 Minh Từ

 Ngày 
TT 

 Tùng An Cư

 

 Tu Nghiệp TN

 

 Nữ

Paris  

16/3 
8/4

2/4/2017
13/4/2017 

 16

 

Như Lưu 

 Ngày 
TT

 Tùng An Cư

 GT TCB

  Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC  

 Nam

 Adelaide

 
16/3


22/4/2017 

 17

 

Hoàng Liên

 Ngày 
TT

Tùng An Cư 

 GT TCB

  Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC  

 Nữ

Adelaide 


16/3 


 22/4/2017

18 

 

Minh Anh 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

Paris 

31/3 

 2/4/2017

 19

 Bui Thị Mai Hương

 Huệ Thuận

 Ngày 
TT

 

DT GT Thien CB

  Tu Nghiệp TN

  PH- TH KH- KC

 Nữ

 Thụy Sỹ


30/3


19/4/2017 

 20

 Lê Hoàng Thi

Như Thi 

Ngày 
TT 

 

 GT Thien CB

 Tu Nghiệp TN 

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

 Thụy Sỹ 


30/3


19/4/2017 

21 

 Sơn Nguyễn

 

Ngày 
TT 

 

 GT Thien CB

 

 

Nam 

Sacramento 


2/4 


8/4/2017 

22

Như Hoa

Ngày 
TT

PH- TH KH- KC

Nữ

Nam Cali


13/4


17/4/2017

 23

Nguyễn Nghiêm 

Trí Mẫn 

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

 

Nam 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017 

24 

Khương Viên 

 

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

 

Nam 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017  

25 

 Nguyễn Mỹ Dung

 Như Chơn

Ngày 
TT 

 

GT Khí Công 

 

 

Nữ 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017  

26 

 Trần Đức.

Tâm Đức 

Ngày 
TT 

 

GT Khí Công 

 

 

 Nam

Sacramento 

 2/4

6/4/2017  

27 

Phạm Quang Phú 

 Quang Trí

 

 

 

 Tu Nghiệp TN

  PH- TH KH- KC

Nam 

Germany 


 8/4


17/4/2017 

28 

Phạm Thị Ngọc Thịnh 

Minh Tuyền 

 

 

 

 Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

Germany  


8/4 


17/4/2017 

 29

 Dung Hogan

 

 Ngày 
TT

 

 GT Thien CB 

 

 

 Nữ

Sacramento 


2/4 


4/4/2027 

30 

Bill Hogan 

 

 Ngày 
TT

 

  GT Thien CB

 

 

Nam 

Sacramento 


2/4 

 
4/4/2027

 31

Phan Nữ Kiều

 Như Lệ

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

PH- TH KH- KC  

Nữ 

Sacramento 

 
2/4


6/4/2017  

 32 

 Tô Đình  Hải

Quang Nguyên 

  Ngày 
TT

 

  GT Thien CB 

  Tu Nghiệp TN 

PH- TH KH- KC  

Nam 

Germany 


2/4 


17/4/2017 

 33

Hồ Đình Quí 

 

 Ngày 
TT

 

 DT GT Thien CB  

 

 

 Nam

Paris 


31/3 


4/4/2017 

 34

Phước Nguyễn 

 Diệu Hạnh

 Ngày 
TT

 

Dự Thính Khí Công 

 

DT KC 

Nữ 

 Sacramento


2/4 


6/4/2017 

 35

 

Huệ Liên 

  Ngày 
TT

 

 

 

 

 Nữ

Germany 

9/3 

15/4/2017 

 36

 

Thanh Như 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany 

 9/3

 15/4/2017 

 37

Nguyễn Tấn Lợi 

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Germany  

1/4 

 

 38

Liêu Quí Báu 

 Quang Không

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Germany  

1/4  

 

39 

Nguyễn Kim Linh 

Minh An 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany  

1/4  

 

40 

Trần Thị Minh Tâm 

 Hoàng Minh

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany  

1/4  

 

 41

 

Diệu Nhân 

Ngày 
TT 

 

Dự Thính 

Dự Thính 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

 10/4

42 

 Nguyễn Văn Quí

 Không Định

 Ngày 
TT

 

 GT Thien CB

 

 

Nam 

San Jose

2/4 

5/4 
cốc số 1

 43

 

Tâm Sơn 

 

 

 

 

Cancel

Nam 

Sacramento 

 

 

44 

 

Chí Hải 

 

 

 

 

 PH- TH KH- KC

Nam 

Sacramento 

12/4  

 18/4

 45

 

Tâm Triết 

 Ngày 
TT

Tùng An Cư 

  

 

Nam 

San Jose 

10/3 

17/4 

 46

 

Hiếu Như

  Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

 Houston

1/4 

4/4 

47 

 

 Huệ Dung

 Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

 Houston 

1/4 

4/4 

48 

 

Minh Tuyết 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 NỮ

  Houston

1/4 

 4/4

49 

 

Như Oanh 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

  Houston

1/4 

 4/4

50 

Nguyễn Tư Hoa  

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4

51 

Nguyễn Thị Tuyết 

Diệu Thanh  

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nữ 

 Sacramento

1/4 

 2/4

52 

 Bùi Thị Hồng

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 Nữ

Sacramento 

1/4 

 2/4

53 

Nguyễn Đàng 

Tâm Sơn 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 Nam

Sacramento 

1/4 

2/4 

54 

Hồ THị Song Hà 

Chị Hà

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4 

55 

Đặng T. Phương Nam 

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nam 

Sacramento 

1/4 

2/4 

56 

Nguyễn Văn Tuấn 

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nam 

Sacramento 

1/4 

2/4 

57 

Nguyễn Thị Cho 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento

1/4 

2/4 

58 

 

 Minh Trí 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4 

 59

Ông Đức 

 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 Nam

 Sacramento

1/4 

2/4 

60 

 

 Thông Quang

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Houston 

 2/4

2/4 

61 

Hứa Bích Như 

 Như Thật

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 Nữ

San Jose 

28/4 

4/4 

62  

Pham Ngọc Trân

Hoàng Như 

 Ngày 
TT

 

DT GT TCB 

 

 

 Nữ

 San Jose

1/4 

5/5 

63 

 

Thay Khong Huyen 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

  Khách mời San Jose

 

 

 64

Co Dieu Duc 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

  Khách mời San Jose

 

 

65 

 

Trung Thu

 Ngày 
TT

 

 

 

 

  San Jose

 

 

66 

 

 Hue Nhu

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

67 

 

 Khong Lac

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

68 

 

 Thuan Tri Tinh

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

69 

 

  Khong Chanh Tri

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

70 

 

 Phuong Chinh

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

71 

 

  Chanh Huyen Phong 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

72 

 

  Nguyen Suong

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

73 

 

 Hue Son

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

74 

 

 Hoan Nhu 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

75 

 

  Hoang Phuong

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

76 

 

Minh Hang

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

77 

 

 Tue Son

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

78 

 

  Minh Phu

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

79 

 

 Nguyen Hue

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

80 

 

 Nhu Tam

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

81 

 

 Tam Nui Cao can

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

82 

 

 Hue Chau

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

83 

 

Tuệ Lạc 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 

84 

 

 Tuệ Nguyên

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

85 

 

 Tuệ Chiếu

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

86 

 

 Tuệ Huy

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

87 

 

 Tuệ Không

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

88 

 

 Huệ Chiếu

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

89 

 

Huệ Nhã 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

90 

 

 Nguyên Như

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

91 

 

Như Tịnh 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

92 

 Kim Dung

 Ngọc Huyền

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

93 

Hòa Nguyễn 

Tâm Thiên Phúc 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

94 

Huỳnh Phi Hùng 

 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

95 

 

 Huệ Hạnh

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

96 

 Kinh Kha

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

97 

 

Lệ Như 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

98 

 William Ngô

 Thân Vĩnh

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

99 

 

Tuệ Thường 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

 Nam Cali 

 

 

100 

 

 Tuệ Vinh

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

 101- 110

 

Giới trẻ Mây từ 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

 Khách mời

 

 

111 

 

 Tuyết Lâm

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

 Nam Cali 

 

 

112 

 

 Thuần Tuệ

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Houston 

 

 

113 

 

Tuệ Long 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  Nam Cali

 

 

114 

 

Huệ Đăng 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

115 

 

 Tâm Thiên Phúc

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

116 

 

Như Ấm 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 117

Hậu Nguyễn 

 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

 Nam Cali

 

 

118-121 

 

Gia Đình Chúc Thanh 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 122

Hồng Hoa 

 

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

123 

Thanh Hương 

 

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 124

Kim Liên 

 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, May 28, 2024(View: 3)
Ban Điều Hành Hội Thiền Tánh Không Trung Ương THÔNG BÁO Vì Lý do không đủ số người ghi danh tham gia. Ni sư quyết định KHÔNG TỔ CHỨC Chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal tháng 12- 2024
Wednesday, May 22, 2024(View: 230)
MONTREAL Khóa tu cuối tuần: 3 ngày TORONTO Khóa tu tại chùa Tích Lan Thứ năm 20- thứ năm 27 (7 ngày)
Wednesday, May 1, 2024(View: 577)
TOULOUSE Khóa nhập thất song ngữ Việt- Pháp tại Moissac PARIs:Khóa song ngữ Việt- Pháp BERLIN Khóa nhập thất:
Wednesday, March 6, 2024(View: 1466)
Ban điều hành các Đạo tràng hiện tại sẽ đứng ra thành lập, điều hành Ban tổ chức bầu cử và ra thông báo cụ thể các chi tiết bầu cử cho đạo tràng mình.
Sunday, November 26, 2023(View: 1524)
1. Khóa tu 7 ngày Thứ Sáu 15 tháng 12 năm 2023 đến thứ Năm 21 tháng 12 năm 2023 2. Khóa tu 5 ngày Thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2023 đến thứ Ba 2 tháng 1 năm 2024
Thursday, November 16, 2023(View: 1951)
BERLIN Khóa nhập thất: Từ Chủ nhật 19 (chiều )- đến Thứ sáu 24 (5 ngày)
Tuesday, May 14, 2024(View: 274)
Kính mời quý anh chị Thiền sinh Tánh Không và Thân Hữu cùng tham dự ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 18 tháng 5, 2024 Tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG
Thursday, April 4, 2024(View: 888)
Chương trình tham dự trên Zoom chỉ giới hạn trong bài giảng của Ni sư BUỔI SÁNG: từ 10am đến 11am BUỔI CHIẾU: tư 2pm dến 3pm Thời gian: 5 ngày từ sáng thứ hai 8/4/2024 tới chiều Thứ sáu 12/4/2024. Tối Thứ sáu 12/4/2024: MÃN KHÓA - ĐÊM HOA ĐĂNG từ 7pm Khóa tu dành cho mọi thiền sinh có nhu cầu, Ni sư khuyến khích các ban điều hành đạo tràng, các ban giáo thọ của đạo tràng cùng tham gia để ôn lại đường lối tu tập chung của chúng ta.
Wednesday, April 3, 2024(View: 1340)
CHƯƠNG TRÌNH: các Đạo tràng ở xa xin vui lòng chuẩn bị trước, khi thấy trong Chương Trình sắp đến phần phát biểu của đạo tràng mình
Monday, March 25, 2024(View: 955)
Theo Truyền thống ngày HỌP MẶT THIỀN SINH TÁNH KHÔNG toàn thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức: vào ngày Chủ nhật 7- 4- 2024 lúc 10:00am (Giờ Cali) tại Tổ đình thiền viện Tánh Không. và trên mang ZOOM toàn cầu
Thursday, March 14, 2024(View: 397)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali - Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK:
Thursday, February 29, 2024(View: 637)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Friday, February 16, 2024(View: 435)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK bên dưới:
Tuesday, February 13, 2024(View: 992)
Cô gởi lại bản Thanh Quy để chúng ta khảo sát lại đường lối tu và hướng dẫn thiền sinh trong đạo tràng của mình. Mỗi khi họp mặt sinh hoạt chung, thường chúng ta có thể dành ra 5 phút nhắc nhở vài điều cần thiết nào đó trong sinh hoạt tập thể, đây lả phần giới đức rất quan trọng trên con đường Giới- Định- Tuệ của mỗi người chúng ta
Thursday, January 11, 2024(View: 663)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG hoặc tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Wednesday, January 3, 2024(View: 817)
Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG: Hoặc Quý vị cũng có thể tham dự buổi thuyết giảng của Ni sư trên ZOOM theo LINK
Tuesday, May 30, 2023(View: 1599)
NGÀY KHAI GIẢNG: 2 giờ chiều Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 trực tiếp tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 và trên mạng ZOOM toàn cầu
Monday, May 15, 2023(View: 1800)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 3 tháng 6, 2023 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần. Ngày Bế giảng 15 tháng 7- 2023.
Monday, December 12, 2022(View: 1423)
Hội Thiền Tánh Không Paris đã đổi trang mạng mới và tên miền mới : https://meditation-sunyata.paris
Wednesday, May 11, 2022(View: 2846)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 2022(View: 2397)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 2022(View: 2725)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 2022(View: 2074)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 2022(View: 2044)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 2022(View: 2373)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
Wednesday, February 16, 2022(View: 2342)
Buổi Giảng tổ chức tại Thiền Đường Tánh Không 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843 vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2022. Chương trinh có trực tiếp trên Zoom.
Thursday, January 27, 2022(View: 2353)
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN tại Tổ Đình
Thursday, December 16, 2021(View: 2976)
Một lòng tưởng niệm ân sư Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ hai 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG + Zoom meeting.
Thursday, December 9, 2021(View: 2749)
Nhập Thất Chuyên Tu Định-Huệ Song Ngữ Việt-Pháp và Khí Công dưới sự giảng dạy của Ni Sư Triệt Như. Tham quan 3 ngày sau khóa tu.
Thursday, December 9, 2021(View: 3026)
Retraite méditative bouddhique bilingue et QiGong sous la direction de la Vénérable Bhikkhuni Triệt Như.
Thursday, December 9, 2021(View: 2608)
Tăng Đoàn sẽ tổ chức TƯỞNG NIỆM: LỄ BÁCH NHẬT –100 ngày Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU và LỄ CHUNG THẤT – 49 ngày Thầy THÍCH TUỆ CHÂN Lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày thứ báy 18 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Thursday, November 25, 2021(View: 3270)
Như một truyền thống trong mùa Lễ Tạ Ơn, Thân mời quý anh chị Thiền Sinh và Thân Hữu (nếu có điều kiện) xin cùng về Tổ Đình quây quần bên nhau trong 1 buổi cơm thân mật như thuở Thầy còn trụ thế Hẹn nhau: 10am ngày thứ bảy 27 tháng 11, 2021 tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không (Reverside) Cùng nhau ghi nhớ Ơn Phật, Ơn Pháp, Ơn Thầy Tổ, Ơn Chư Tăng...
Thursday, October 14, 2021(View: 2858)
Trương mục của Tổ đình Tánh Không: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION Trương mục của Thiền Viện Chân Như: SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION of Texas Trương mục của Thiền Đường Tánh Không Nam Cali: SUNYATA FOUNDATION
Tuesday, October 5, 2021(View: 3527)
Tăng đoàn Tánh Không sẽ làm lễ Xuất gia cho thiền sinh MAI NGUYỄN, đạo tràng Sacramento ngày : chủ nhật 24- 10- 2021 lúc 10am tại Tổ Đình thiền viện Tánh Không - Riverside
Thursday, September 23, 2021(View: 2351)
Khóa bát nhã, lớp trung cấp 2 online không có lớp ngày 25 tháng 9, 2021 Zoom meeting kỳ 3 sẽ được dời lại vào ngày 9 tháng 10, 2021
Wednesday, August 11, 2021(View: 3539)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ bảy 28 tháng 8, 2021 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 20 tháng 11- 2021
Wednesday, August 4, 2021(View: 3337)
1- Bầu Ban Điều hành đạo tràng- 2- Khóa An Cư nhập Xuân của Tăng Đoàn Tánh Không- 3- Ngày Truyền Thống năm 2022 lễ Xuất Gia, lễ Xuất gia gieo duyên và lễ Quy y - 4- khóa Hội Thảo: 3 ngày -5- Một khóa đặc biệt: dành cho các bạn giáo thọ, huấn luyện viên - 6- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Tổ Đình - 7- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Thụy Sỹ - 8- Khóa nhập thất chuyên tu Định và Huệ tại Úc Châu -9- Đạo tràng Saigon VN - 10- Tiếp tục tổ chức các khóa Bát Nhã qua Zoom:
Wednesday, May 19, 2021(View: 3609)
Đại Lễ Phật Đản Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 29 tháng 5, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, March 17, 2021(View: 3855)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 2021(View: 7766)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Wednesday, March 3, 2021(View: 4468)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư, các khóa tu học hoặc Xây Dựng lại Thiền Đường A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Thursday, February 11, 2021(View: 3301)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 2675)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 2967)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 5956)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 3227)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 3719)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 9319)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 3200)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 3034)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 3449)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 5142)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 4977)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 3759)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 3764)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 4162)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 3923)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 6371)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 3925)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 3660)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 4396)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 6147)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 6792)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 7012)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 5726)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 14589)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 9839)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 7426)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 5761)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 7992)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 9858)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 12233)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 6335)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 7048)
Monday, September 14, 2015(View: 10601)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 8714)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
69,256