HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 2, 2017 - Tại Thiền Viện.

02 Tháng Giêng 201710:33 SA(Xem: 3000)
THÁNG 2

Khóa An Cư Kiết Xuân: Tăng Ni an cư 3 tháng 2-3-4         

Năm nay, quí Thầy Cô an cư kiết xuân chính thức gồm có những vị sau đây:
1- Thích Không Chiếu
2- Thích Không Đăng
3- Thích Không Tịnh
4- Thích Không Huyễn
5- Thích nữ Hiền Đức
6- Thích nữ Triệt Như
7- Thích nữ Hằng Như
8- Thích nữ Lạc Như
9- Thích nữ Huệ Như
10- Thích nữ Tịnh Như
11- Thích nữ Tiềm Như
12- Đặc biệt kỳ này có cô Thích nữ Phổ Như chỉ về tham dự trong 7 ngày (từ ngày 3/2 đến ngày 10/2/2017)
Và từ tháng 3 sẽ có thêm 3 vị:
13- Thích Không Triệt
14- Thích nữ Huệ Liên
15- Thích nữ Thanh Như
Ngoài ra, quí Thầy Cô khác, đã lớn tuổi, vì lý do sức khỏe, đã có trình lên Thầy Thiền Chủ và đã được Thầy Thiền Chủ chấp thuận đặc biệt an cư kiết xuân tại gia đủ 3 tháng, đó là quí vị sau đây:
16- Thích Tuệ Chân
17- Thích Không Như
18- Thích nữ Phúc Trí
19- Thích nữ Hạnh Như
20- Thích nữ Thường Như
21- Thích nữ Ý Như
22- Thích nữ Niệm Như
Tùng An Cư: Năm nay Thầy Thiền Chủ chấp thuận cho thiền sinh các nơi về Tổ Đình tùng An Cư với quí Tăng Ni, trong thời gian nào tùy theo sự thuận tiện của mình. Có thể ngắn hạn, trong những cuối tuần, hay kéo dài hơn, để thực tập Thiền Định cùng với Tăng Ni . Thầy Thiền Chủ sẽ hướng dẫn phương thức nhập định Không tầm không tứ và Chánh niệm tỉnh giác.
Quí vị tùng an cư gồm có:
+ cô Như Sương: xuất gia gieo duyên 1 tháng
+ Ông Tâm Minh đạo tràng Hoa Thịnh Đốn
+ cô Diệu Đức đạo tràng San Jose
+ Tâm Phương tham gia cuối tuần.
· Nội dung khóa An Cư năm nay:
+ Tất cả Tăng Ni được học tập đầy đủ về giới luật. Quí Thầy Cô sa di và sa di ni thì học Giới luật Sa di và Sa di ni, oai nghi tế hạnh. Quí Sa di ni học thêm Thức Xoa Ma Na.
Quí Tỳ kheo và Tỳ kheo ni thì được học tập Giới luật của Tỳ kheo và Tỳ kheo ni .
+ Ngoài ra trong các thời khóa thực hành, tất cả đều áp dụng kỹ thuật Không Nói .
+ Tất cả Tăng Ni đều được Thầy giảng về Thanh Qui, riêng trong mục về qui chế Xuất Gia, ý nghĩa xuất gia, nguyên tắc xuất gia, nguyên tắc An cư mỗi năm 3 tháng phải về Tổ Đình, riêng các vị ở nước khác, mỗi năm phải về an cư ít nhất là 1 tháng để được Thầy nhắc nhở giới luật và tu tập thêm. Trong Thanh Qui có ghi rõ những điều khoản này, đồng thời cũng có biện pháp chế tài dành cho những vị không tham gia an cư mà không có lý do chính đáng. Thầy có phát cho mỗi vị Tăng Ni 1 bản Thanh Qui, xem như là thêm 1 tư liệu về Tính Nguyên tắc của người Tu sĩ.
+ Đặc biệt trong khóa an cư kỳ này, Thầy Thiền chủ có chọn 3 vị có khả năng đứng ra giảng pháp. Trong số đó có cô Tiềm Như, trước kia cô Tiềm Như là Đạo tràng trưởng đạo tràng Poitiers ở Pháp. Nay trong khóa an cư kỳ này, Thầy Thiền chủ chọn 3 vị sau:
1. Thích nữ Hằng Như: trong Tăng đoàn giáo thọ trung ương.
2. Thích nữ Lạc Như: trong đoàn giáo thọ địa phương.
3. Thích nữ Tiềm Như: trong đoàn giáo thọ địa phương.
Chủ đích hợp thức hóa tình trạng giảng pháp của một số vị đã có khả năng đứng ra tổ chức và hướng dẫn khóa Thiền căn bản.
+ Thêm một điểm đặc biệt nữa là ngày chủ nhật 12 tháng 3- 2017, Thầy Thiền Chủ sẽ làm một buổi lễ Thọ Cụ Túc Giới cho hai vị vừa xuất gia, đã lớn tuổi là:
- Thích Không Đăng
- Thích Không Tịnh.

Và 3 cô sa di ni cũng được thọ Cụ Túc Giới (Tỳ kheo ni giới) là:
- Thích nữ Huệ Như
- Thích nữ Tịnh Như
- Thích nữ Thanh Như

Đồng thời Thầy Thiền Chủ đã công bố cho Tăng Ni tại Tổ Đình trong khóa An Cư này là:
- Thầy Không Đăng là Thị giả chính thức của Thầy từ đây, cũng lo quản trị bên trong ngôi Tổ Đình
- Thầy Không Tịnh quản trị bên ngoài ngôi Tổ Đình.
Nhân đây Thầy cũng công bố về đội ngũ huấn luyện viên thiền định ở cấp trung ương. Nếu sau này ở mỗi đạo tràng nào có cần thiết đến huấn luyện viên thiền định thì quí vị cứ liên lạc trực tiếp với 2 vị mà Thầy chính thức đã chọn làm huấn luyên viên: (1) cô Thuần Tuệ (2) thầy Không Đăng.
Khóa Giảng Kinh Nguyên Thủy và Phát triển:
Đặc biệt trong khóa An Cư năm nay, Thầy Thiền Chủ sẽ giảng:
- vài bài Kinh ngắn trong hệ Kinh Nguyên Thủy liên hệ đến sự thực tập Thiền Định của chúng ta.
Thứ bảy 11 tháng 3, <Cội rễ sự vật>
Chủ nhật 12 < Bất động lợi ích>
Thứ bảy 18 <Phẩm đáng được cung kính>
Chủ nhật 19 <Tương ưng Moggallana >
Thứ bảy 25 <Kinh Duy Ma Cật>
Chủ nhật 26 <Kinh Duy Ma Cật>
Thân mời tất cả thiền sinh các đạo tràng về nghe Kinh, qua cái thấy của Thiền.
Xin ghi danh sớm nếu các bạn xin tùng an cư để sắp xếp chỗ ăn ở. Nếu các bạn chỉ học 1 hay 2 ngày cuối tuần, cũng xin ghi danh nơi ông Tuệ Nguyên.
Ban tổ chức: ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>
Lễ Xuất gia: tổ chức lúc 10:00 AM ngày thứ năm 2 tháng 2 (mùng 6 Tết) gồm 2 thành phần:
Xuất gia chính thức:
1- cô Lê ngọc Phụng (Pháp), pháp danh Thích nữ Tiềm Như
2- ông Lâm Nam Sơn (Nam Cali), pháp danh Thích Không Đăng
3- ông Trần văn Thành (Nam Cali), pháp danh Thích Không Tịnh
4- ông Nguyễn Lập (San Jose), pháp danh Thích Không Huyễn
Xuất gia gieo duyên 1 tháng: từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2: xả y và xả giới.
5- Cô Phạm Sương (Nam Cali), pháp danh Như Sương
Tăng Ni học giới luật, bổ túc kiến thức Phật học, Thiền học, Khoa học và thực hành Thiền Định chuyên tu tại Tổ Đình ở Nam

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,053,690