HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

18. Tổng Kết Lớp Tâm Lý Học Phật Giáo 1.

Saturday, August 5, 201710:40 PM(View: 3042)

Bài 18: Tổng Kết Lớp Tâm Lý Học Phật Giáo 1.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256