HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

21. Kinh Duy Ma Cật Phần 3.

Wednesday, August 23, 20174:17 PM(View: 3657)

Bài 3: Kinh Duy Ma Cật Phần 3.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256