HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

26. Kinh Duy Ma Cật Phần 8.

Wednesday, August 23, 20174:25 PM(View: 3300)

Bài 8: Kinh Duy Ma Cật Phần 8.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256