HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  43. Lục Xứ.

  Sunday, September 24, 20179:59 AM(View: 2322)

  Bài 6: Lục Xứ.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,286