HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

50. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

Thursday, October 5, 20179:33 PM(View: 3562)

Bài 4: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256