HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

51. Vô Ngã.

Thursday, October 5, 20179:36 PM(View: 4093)

Bài 5: Vô Ngã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256