HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  56. Tổng Kết Lớp Thiền Căn Bản.

  Saturday, December 9, 20175:20 PM(View: 1873)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,649