HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  58. Tiến Trình Chứng NgộDuyên Khởi Của Đức Phật Kỳ 2

  Wednesday, December 20, 20179:45 PM(View: 1855)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.


  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,985