HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 4, 2017 - Tại Thiền Viện.

Saturday, December 23, 20171:06 PM(View: 2446)

Tháng 4

TỔ ĐÌNH

  • Ngày Truyền Thống chủ nhật 8- 4- 2018
  • Khóa Tu Nghiệp thường niên: gồm có:

+ các ban Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3

+ ban Huấn Luyện viên Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5
+ ban Huấn Luyện Viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 6 đến ngày 7

+ ban Giáo thọ cấp Bát nhã, trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12 (cô Triệt Như hướng dẫn)

Ban tổ chức: ghi danh trước nơi:

Ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

MICHIGAN
Khóa Thiền Căn Bản
Thứ bảy 21: giới thiệu đại chúng
Từ chủ nhật 22 tới chủ nhật 29 (8 ngày)
Ban tổ chức: cô Tâm Châu <huongngo45161@gmai.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,138,285