HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 10, 2018 - Tại Úc Châu.

Saturday, December 23, 20171:34 PM(View: 2299)

Tháng 10

PERTH  

  • Khóa Thiền Căn Bản

Từ thứ hai 1 đến chủ nhật 7 (7 ngày)

Ông Thiện Tánh : <toan.nguyen4317@gmail.com>

Cô Như Uyển : <chi.lavender@gmail.com>

Cô Trương Nguyệt Ánh: <cr.anhtruong@gmail.com>

Cô Kiêu Hà: <hatran@y7mail.com>

 

SYDNEY

Khóa Bát nhã trung cấp 1

Từ ngày thứ ba 9 đến thứ bảy 13 (5 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 854 29352

Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                           

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>

 

MELBOURNE
Khóa Bát nhã trung cấp 3
Từ thứ hai 15 đến thứ bảy 20 (6 ngày)

Ban tổ chức

 Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: anh Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,140,649