HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  11. Hướng Dẫn Định.

  Wednesday, February 7, 20189:39 PM(View: 2028)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 9 tháng 1 năm 2018.

  Reader's Comment
  Thursday, April 19, 20189:37 AM
  Guest
  Xin chào
  Người ta nói chánh định phải có 3 yếu tố :
  1._ thiện 2 nhất tâm 3. Chánh niệm là như thế nào? Chúng ta có thể thực hành được trong cuộc sống được không? Thât sự cám ơn được lời giảng dạy
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,264