HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  14. Từ Như Thực Đến Như Vậy.

  Wednesday, February 21, 20181:59 PM(View: 2233)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Cairns, ngày 17 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,199