HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  15. Đường Lối Tu Thiền.

  Monday, March 5, 20183:51 PM(View: 1762)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Nam Cali ngày 3 tháng 3 năm 2018.
  Bài Khai Thông dành cho Thiền sinh mới bước đầu vào Thiền

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,996