HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  16. Cái Biết Có Lời.

  Thursday, March 22, 20184:19 PM(View: 1628)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Nam Cali ngày 10 tháng 03 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,242