HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

17. Cái Biết Có Lời (tiếp theo).

Thursday, March 22, 20184:20 PM(View: 2427)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Nam Cali ngày 10 tháng 03 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
69,256