HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  27. Biết Có Lời Và Không Lời

  Monday, June 18, 20182:49 PM(View: 1722)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,379