HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  29. Cuộc Đời Của Đức Phật

  Monday, June 18, 20182:54 PM(View: 1639)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 6 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,194