HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

51. Kinh Kim Cang 1

Monday, October 15, 201810:37 PM(View: 2947)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 2 tháng 9 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256