HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  58. Kinh Kim Cang 8

  Monday, October 15, 201810:49 PM(View: 1366)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 5 tháng 9 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,359