HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  72. Cốt Lõi Thực Hành Thiền

  Sunday, December 2, 20189:33 PM(View: 1432)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 15 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,278