HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  78. Nhìn Lại Tâm

  Saturday, December 8, 20184:50 PM(View: 1568)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 6 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,282