HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  79. Cốt Lõi Của Thiền

  Saturday, December 8, 20184:52 PM(View: 1668)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 7 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,279