HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  83. Diễn Tiến Chứng Ngộ Tâm Như Và Lý Duyên Khởi

  Saturday, December 8, 20184:58 PM(View: 1579)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 8 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,278