HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

87. Không Và Chân Như

Monday, December 10, 20187:14 PM(View: 2840)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,935