HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  87. Không Và Chân Như

  Monday, December 10, 20187:14 PM(View: 1702)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 10 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,274