HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

93. Tiến Trình Chứng Ngộ Của Đức Phật

Sunday, December 23, 201810:25 AM(View: 2523)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,694