HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  94. Lý Duyên Khởi

  Sunday, December 23, 201810:26 AM(View: 1934)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 25 tháng 11 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,261,279