HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  98. A la hánBồ tát Đạo

  Sunday, December 23, 201811:45 AM(View: 1607)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 3 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,399